สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ “Financial Reinsurance (FIN RE)”

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ “Financial Reinsurance (FIN RE)”


สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จัดสัมมนาวิชาการ “Financial Reinsurance (FIN RE)” โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Pei Xian Tan, Mr. Richard Whiteoak, Mr. Randy Changจาก Swiss Re Asia Pte. Ltd. เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในธุรกิจ เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้เพิ่มเติมหลักการให้บริษัทประกันชีวิตสามารถทำสัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัด (Finite Reinsurance) ได้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต โดยมีคุณรสพร อัตตวิริยะนุภาพ ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ