กรมทางหลวง ขยายถนน ทล.2445 สาย บ.แสลงโทน – ห้วยเสว แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม จ.บุรีรัมย์ สู่อินโดจีน

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กรมทางหลวง ขยายถนน ทล.2445 สาย บ.แสลงโทน – ห้วยเสว แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม จ.บุรีรัมย์ สู่อินโดจีน


กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บ.แสลงโทน – ห้วยเสว จาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระยะทางยาว 6.28 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

ทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บ.แสลงโทน – ห้วยเสว ระหว่าง กม.53+120 – กม.59+400 ระยะทางยาวประมาณ 6.28 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดกรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีต และเกาะกลางแบบยก พร้อมจุดกลับรถที่เหมาะสมและปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งบประมาณ 199 ล้านบาท

โครงการฯดังกล่าว ทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการขนส่งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ไปสู่อินโดจีน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาทเขาพนมรุ้ง, ปราสาทเมืองต่ำ, เขื่อนลำนางรอง และด่านชายแดนไทย – กัมพูชา

กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ