“นคร วีระประวัติ” นั่งนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “คนใหม่”

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

“นคร วีระประวัติ” นั่งนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “คนใหม่”


สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนท.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารชุดใหม่

นายทวยเทพ ไวทยานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนท.) ได้เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมแถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา โดยกำหนดวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย ชั้น 2 อาคารชาตรีโสภณพนิช สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานสมาคมฯ วาระที่ 4 เรื่องรับรองสถานะการเงิน วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) วาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยสมาชิกในที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการประชุมและพิจารณารับสมาชิกใหม่ มาแสดงตัวในการประชุมใหญ่ฯ ตามกฎข้อบังคับสมาคม ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล, 2. นางวันทนา วิริยะกุล, 3. น.ส.ศิริวรรณ พิมพ์ทน, 4. นายภากร ยังแจ่ม, 5. น.ส.สุพัตรา สมถวนิช, 6. นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์, 7. นายกฤษติน นิลมานนท์, 8. นายจรุงพันธุ์ ก่อเกียรติตระกูล, 9. นายภักดี วีระรัตน์, 10. นายพิพัฒน์ นวสวัลดิ์, 11. นายประภาส เฉลยมรรค, 12. นายเอนกพงศ์ เทียนสว่าง, 13. นายวินัย เผือกนาง, 14. น.ส.พรชวัล สว่างปัญญา, 15. นายภัทรกร รัตนารักษ์

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ โดยในที่ประชุม มีมติเสนอ นายนคร วีระประวัติ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อจาก นายทวยเทพ ไวทยานนท์ ซึ่งในที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีคู่แข่งลงสมัครนายกสมาคมฯ

ต่อจากนั้นได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายศักดา รัตนสุบรรณ เป็นประธานในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยอีก 2 ท่าน ประกอบด้วย นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ และ นายสุวัฒน์ ทองธนากุล เป็นผู้ช่วยในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีผู้เสนอรายชื่อสมาชิกเพื่อสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 12 ท่าน และได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมฯ ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย 1. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล, 2. นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, 3. นายนพดล ทองลิ่ม, 4. นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ, 5. นายเสกสรรค์ กิตติทวีสิน, 6. นายสมบัติ สวางควัฒน์, 7. นายอนันต์ นิลมานนท์, 8. นายภากร ยังแจ่ม, 9. นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์, 10. นางวันทนา วิริยะกุล, 11. น.ส.สุพัตรา สมถวนิช, 12. นายนำชัยชนะ ดีวิ

หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหาร 12 ท่านแล้ว จะมีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 6 ท่าน ให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 19 ท่าน ครบตามข้อบังคับของสมาคมฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ