กทพ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 (SOE Award)

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

กทพ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 (SOE Award)


วันนี้ (24 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทรางวัล "การพัฒนาองค์กรดีเด่น " ซึ่งถือเป็นหน่วยงานเดียวในสังกัด กระทรวงคมนาคมที่ได้รับรางวัลนี้โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบรางวัล 

ในการนี้นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และนางกุณฑล ระบือพิน ผู้อำนวยการกองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวด้วย สำหรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทรางวัล "การพัฒนาองค์กรดีเด่น" สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะพิจารณามอบรางวัลดังกล่าวให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐวิสาหกิจต้องได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม ประจำปีบัญชี 2564 ในด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากคะแนน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2563 ) อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการบริหารด้านสถานะทางการเงิน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งตั้งแต่ ปี 2563 -2565 กทพ. ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ในภาพรวมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ กทพ. ได้ก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 จนถึงปัจจุบัน กทพ. ได้เปิดให้บริการทางพิเศษไปแล้ว 8 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 224.6 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

และได้มีการพัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติด้วยบัตร Easy Pass มาใช้ ช่วยให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวกรวดเร็วในการผ่านทาง และพัฒนาไปสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กั้น M-Flow ร่วมกับ กรมทางหลวงในอนาคต รวมถึงการขยายโครงข่ายทางพิเศษออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และต่างจังหวัด นับเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนทำให้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในครั้งนี้

อนึ่งที่ผ่านมา กทพ. เคยได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม  เมื่อปี พ.ศ. 2550 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ