ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ ของกองเรือยุทธการในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ ของกองเรือยุทธการในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2566


พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ของกองเรือยุทธการในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2566 ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ

กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงความพร้อมของหน่วยต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ แบ่งการฝึกเป็นวงรอบทุก 2 ปี ตามสถานการณ์ที่ถูกกำหนดขึ้น โดยในปีแรกหรือ Light Year เป็นการฝึกในสถานการณ์ปกติจนถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระดับต่ำ ส่วนในปีที่ 2หรือ Heavy Year เป็นการฝึกในสถานการณ์วิกฤตจนถึงขั้นการป้องกันประเทศ

สำหรับการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2566 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2566 มีพื้นที่การฝึกทั้งในทะเลและบนบกโดยแบ่งการฝึกเป็น 2 ส่วน คือ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise: CPX) มีระยะเวลาการฝึกรวม 3 สัปดาห์ ทำการฝึกระหว่าง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2566 ด้วยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกการควบคุมบังคับบัญชา และทดสอบแนวความคิดในการใช้กำลังและหลักนิยมต่าง ๆ ของหน่วยบังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (Field Training Exercise: FTX) ทำการฝึกระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - ถึง 12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการของหน่วยกำลังรบประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและประสบการณ์ให้กับกำลังพล รวมทั้งเป็นการทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการต่าง ๆ อาทิ การคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลการโจมตีกำลังทางเรือของฝ่ายตรงข้าม การปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก และการป้องกันฝั่ง ซึ่งกำลังทางเรือต้องฝึกการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามสาขาปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ การปราบเรือดำน้ำ การต่อต้านเรือผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการพิเศษ การยกพลขึ้นบก รวมทั้งปฏิบัติการข่าวสารและสงครามไซเบอร์

ทั้งนี้ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยงานในส่วนกำลังรบของกองทัพเรือ ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2466 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในขณะนั้นถูกตั้งชื่อหน่วยขึ้นใหม่ในกระทรวงทหารเรือ ว่า “กองทัพเรือ” เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลเฉพาะเรือรบ จากนั้นในปี พ.ศ.2475 ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือรบ” และต่อมาภายหลัง กระทรวงทหารเรือได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพเรือในปี พ.ศ.2476 กองเรือรบ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือยุทธการ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

กองเรือยุทธการ ประกอบด้วย หน่วยขึ้นตรงคือ กองเรือตรวจอ่าว ฯ กองเรือฟริเกตที่ 1 ฯ กองเรือฟริเกตที่ 2 ฯ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ฯ กองเรือดำน้ำ ฯ กองเรือทุ่นระเบิด ฯ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ฯ  กองเรือยามฝั่ง ฯ กองเรือลำน้ำ ฯ กองการบินทหารเรือ ฯ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองการฝึก ฯ กองสนับสนุน ฯ

สำหรับการฝึกกองทัพเรือ ในส่วนที่ กองเรือยุทธการ รับผิดชอบนั้น ได้ปฏิบัติตามกรอบ ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยฝึกให้เกิดความคุ้นเคย และเกิดความชำนาญสูงสุด เพื่อให้หน่วยงานของกองทัพเรือ ที่มีกำลังพลของกองเรือยุทธการ เข้าไปปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่สำคัญทั้งทางบก ทางทะเล และลำน้ำ มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับได้ว่ากองเรือยุทธการ มีหน้าที่ต้องทำให้กำลังรบทางเรือ เกิดความพร้อมรบสูงสุด ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี พร้อมปฏิบัติการทุกภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย ทั้งการปฏิบัติการทางทหารในสภาวะที่เกิดความขัดแย้ง รวมถึงการปฏิบัติการทางทหาร ที่นอกเหนือภาวะสงคราม เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล, การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล, การรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง, การรักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ