ผบ.ทร. วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพักอาศัย

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผบ.ทร. วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพักอาศัย


ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานอาคารพักอาศัย ในโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พื้นที่กิจกรรมการสันทนาการและออกกำลังกายระยะที่ 1

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพักอาศัย ในโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพื้นที่กิจกรรมการสันทนาการ และออกกำลังกาย ระยะที่ 1 ที่ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (บริษัท UTA) ได้แสดงความประสงค์ที่จะก่อสร้าง เพื่อให้เป็นสวัสดิการด้านที่พักอาศัยแก่กำลังพลกองทัพเรือ แบบให้เปล่า บริเวณพื้นที่ติดถนนทางหลวงหมายเลข 3126 คลองขลอด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะ ประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ (กอพ.ทร.) ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กองทัพเรือ และ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมากองทัพเรือได้มีการเจรจากับบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) มาอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ให้เติบโตขึ้น ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีให้กับภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ขยายการลงทุนมาสู่พื้นที่อีอีซี ทำให้เกิดการสร้างรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการเป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ Logistics & Aviation” รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของ มหานครการบินภาคตะวันออก เพื่อสานต่อเจตนารมณ์การพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดที่ต้องการ ให้เกิดเมืองท่าและเมืองธุรกิจสำคัญของประเทศไทย

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public - Private Partnership : PPP) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ถือเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็น สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของกรุงเทพ โดยมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก จะมี 2 ทางวิ่ง โดยปัจจุบันทางวิ่งที่ 1 กองทัพเรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ ในส่วนทางวิ่งที่ 2 และทางขับที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐมีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และภาคเอกชนมีหน้าที่พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ