ขนส่งฯ เผยสถิติร้องเรียนรถสาธารณะ 5 เดือน ยอดเกือบ 2 หมื่นเรื่อง ขู่พบผิดเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขนส่งฯ เผยสถิติร้องเรียนรถสาธารณะ 5 เดือน ยอดเกือบ 2 หมื่นเรื่อง ขู่พบผิดเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ


กรมการขนส่งทางบก เผยสถิติการร้องเรียนรถสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 พบการกระทำความผิด“แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ” และ “ปฏิเสธ/ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย” มากที่สุด เตือน!!! ผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำความผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้อง ลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิด โดยกรมการขนส่งทางบกดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และได้รวบรวมสถิติการร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 โดยมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 17,548 เรื่อง และได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 14,747 เรื่อง (84.04%) แบ่งออกเป็น

1.รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (รถแท็กซี่, รถสามล้อ, รถสี่ล้อเล็ก, รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ) จำนวน 11,071 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 9,539 เรื่อง (ร้อยละ 86.16%) 

2.รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้, รถสองแถว ฯลฯ) จำนวน 6,477 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 5,208 เรื่อง (ร้อยละ 80.41%)

5 ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด “พ.ร.บ. รถยนต์”                                       

1. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ                                    

2. ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว                                 

3. ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร                                   

4. ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ)                            

5. ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร        

                                        

5 ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด “พ.ร.บ. การขนส่งทางบก”

1. ปฏิเสธ/ไม่หยุดรรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย          

2. ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว                                                   

3. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ                                    

4. ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ)

5. เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด                 

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนรถอื่นๆ และรถส่วนบุคคล จำนวน 29,071 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ จำนวน 26,460 เรื่อง (91%)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งนี้ หากดำเนินการตรวบสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะ จะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้ เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ โดยผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนด และถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ    

 

 

   

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ