“เคหะสุขประชา” ลงนามร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างการจัดการชุมชนและเศรษฐกิจ บนพื้นฐานการรักษ์โลก

วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

“เคหะสุขประชา” ลงนามร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างการจัดการชุมชนและเศรษฐกิจ บนพื้นฐานการรักษ์โลก


เคหะสุขประชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” หรือ ม.อ. ใน “โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม” ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการลงทุนและบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการบริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมนำองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรมจาก ม.อ. มาใช้อย่างครอบคลุม ต่อยอดให้เกิดชุมชนในพื้นที่เกิดความรู้ที่หลากหลายและเกิดการพัฒนาบนพื้นฐานการรักษ์โลก

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เผยว่า เคหะสุขประชา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเดินแผนพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และต่อยอดไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพกับเศรษฐกิจในชุมชน โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมมือกันผ่าน “โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยการร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการลงทุนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม คือขั้นตอนในการวางแผนใช้ทรัพยากรภายในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานที่ไม่กระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบ เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด นั่นจึงทำให้การร่วมมือนี้เป็นส่วนสำคัญกับโครงการที่เคหะสุขประชาได้พัฒนาขึ้น ทั้งกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ส่วนบ้านเคหะสุขประชา แผนงานพัฒนาและบริหารชุมชน พื้นที่พัฒนาด้านอาชีพอย่างโครงการเศรษฐกิจสุขประชา รวมถึงงานบริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา Sunk Cost โดยมีการนำเอาองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาใช้อย่างครอบคลุม”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ม.อ. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้เตรียมพร้อมรองรับ  Disruptive Technology ที่กำลังเกิดขึ้น โดย ม.อ. ยังได้มีการขยายบริการไปสู่ระดับภูมิภาคในอาเซียนโดยพัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญเดิม เพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงความรู้หลากหลายรูปแบบและได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เข้าถึงง่าย รวมถึงเกิดการพัฒนาบนพื้นฐานการรักษ์โลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะศึกษาความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกตลอดการดำเนินโครงการในพื้นที่ของเคหะสุขประชา การร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ทางวิชาการโดยเฉพาะกับผู้คนในชุมชน โดยปลูกฝังความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า เพื่อผลดีต่อสังคมส่วนรวม และช่วยให้ชุมชนเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง”บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ