เอ็กโก กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลด้าน CG ระดับประเทศและระดับอาเซียน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

เอ็กโก กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลด้าน CG ระดับประเทศและระดับอาเซียน


นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานครบวงจรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ ESG (Environmental, Social, and Governance) มาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมเจริญเติบโตร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศและมาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับโครงการ “สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย” หรือ CGR จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการประเมินระดับ “ดีเลิศ” โดยได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมซึ่งอยู่ที่ 85 คะแนน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม SET50 ซึ่งอยู่ที่ 94 คะแนน รวมทั้งยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) คะแนนเต็ม 100 คะแนนด้วย

ในขณะที่การประเมินโครงการ “ASEAN CG Scorecard” ดำเนินการโดย ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ซึ่งเป็นการประเมินที่ทำต่อเนื่องแบบปีเว้นปี โดยผลการประเมินในปี 2565 เป็นการประเมินการดำเนินงานในรอบปี 2564 เพื่อเปิดเผยระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งพิจารณาจากแหล่งข้อมูลของบริษัทที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยเอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลประเภท ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งมอบให้แก่บริษัท จดทะเบียนที่ได้รับคะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป (คิดเป็น 75% ของคะแนนเต็ม 130 คะแนน) ซึ่งมีทั้งสิ้น 234 บริษัท และเอ็กโก กรุ๊ป เป็นหนึ่งใน 76 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รางวัลประเภทนี้บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ