“กรมราชทัณฑ์” ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ราชทัณฑ์ร่วมใจ โปร่งใส ไร้ทุจริต”

วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2565

“กรมราชทัณฑ์” ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ราชทัณฑ์ร่วมใจ โปร่งใส ไร้ทุจริต”


นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนกรมราชทัณฑ์ภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์ร่วมใจ โปร่งใส ไร้ทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) พร้อมร่วมเสวนา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และนายฐิตพงศ์ พุทธิวุฒิกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการข้อตกลงคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมเสวนาฯ ณ อาคารชั้น 3 กรมราชทัณฑ์

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมเสวนาร่วมรับฟัง Live สด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกันทั้งส่วนกลางกรมราชทัณฑ์และเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงภัยร้ายแรงจากการทุจริต และเพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ในครั้งนี้จะเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของพวกเราชาวราชทัณฑ์ มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ และมุ่งหวังจะยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้เพิ่มสูงขึ้น ร่วมขับเคลื่อนนโยบายประจำปีงบประมาณ 2566 ของนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยการบริหารงานราชทัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “เหลียวหลังแลไกลสู่อนาคตราชทัณฑ์” อันจะเป็นฐานรากสำคัญที่จะเอื้อและสนับสนุนการพัฒนากรมราชทัณฑ์ให้ยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักที่ 4 ว่าด้วยการสร้างความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล กรมราชทัณฑ์พร้อมมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ รวมถึงมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการดำเนินงานบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ