BM- RUS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ-การวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

BM- RUS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ-การวิจัย


BM ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและการวิจัย กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน รวมถึงการมุ่งเน้นพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีทักษะความรู้ตอบสนองกับอุตสาหกรรมในอนาคต

นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หรือ  RUS ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมพัฒนาทางวิชาการและการวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งในกระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ , การสนับสนุนการจัดฝึกอบรม พร้อมรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย  

BM ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ในหมวด 6 กลุ่ม สินค้า ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า , ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ , แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า , โลหะเชื่อมประกอบ , แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมถึงชิ้นส่วนโลหะ ภายใต้การผลิตด้วยเทคโนโลยีและระบบAutomation ที่ทันสมัย เพื่อความแม่นยำและรวดเร็ว จะให้การแนะนำการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคณาจารย์ ตลอดจนการบริการวิชาการ รวมถึงให้การสนับสนุนรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ก้าวทันโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ระบบ Automation ในกระบวนการผลิต รวมถึงงานด้านชิ้นส่วน EV หรือ แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นต้น 

“ที่ผ่านมา BM ได้ให้ความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งกันและกัน พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในด้านวิชาชีพและก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆของโลก” นายธีรวัต กล่าว

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญน์ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวถึงความร่วมมือกับ BM  ในครั้งนี้ ว่า สอดคล้องตามพันธกิจของคณะ ในการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัยให้กับคณาจารย์ เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร อันเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาการในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป รวมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเสริมทักษะ รวมถึงการร่วมวิจัยพัฒนา และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆซึ่งกันและกัน อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้ที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมในอนาคตบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ