เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผอ.ISMED ชวนย้อนระลึก “สายธารแห่งพระเมตตา สู่รากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผอ.ISMED ชวนย้อนระลึก “สายธารแห่งพระเมตตา สู่รากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”


“...เวลาตามเสด็จฯ ท่านทรงสอนว่า ให้เรามองเข้าไปในดวงตาเขา เราก็จะทราบถึงสุข-ทุกข์ที่ประชาชนประสบอยู่...” พระเมตตาที่ซาบซึ้งเข้าไปในดวงใจไทยทุกดวง ผ่านคำบอกเล่าจาก “ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์” รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากงานเสวนา “สายธารแห่งพระเมตตา สู่รากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม โดย “นายนราวิทย์ เปาอินทร์” ผู้อำนวยการ ISMED เป็นประธานจัดงานขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ภายในงานได้รับเกียรติจาก “นางวรวรรณ ชิตอรุณ” รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งมีถ้อยคำที่ประทับจับใจผู้มาร่วมงานตอนหนึ่งว่า “...การเสด็จพระราชดำเนิน ได้นำไปสู่แนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ราษฎร ผลิดอกออกผลเกิดเป็นการรวมกลุ่มอาชีพในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง และพัฒนาต่อยอดสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มั่นคงในกาลต่อมา สร้างความผาสุกร่มเย็น แก่ปวงพสกนิกรจวบจนปัจจุบัน...”

จากนั้น “นายนราวิทย์ เปาอินทร์” ผู้อำนวยการ ISMED ในฐานะประธานจัดงานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้แทนส่วนราชการทั้งจากระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ที่มาร่วมงานกว่า 70 คน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายร่วมงานพัฒนากับ ISMED ต่อไปในอนาคต

 ไฮไลท์สำคัญคือช่วงการเสวนาที่ได้รับเกียรติจาก “ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์” ที่นำเสนอแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน ประสบการณ์ถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาท  และการเผยแพร่เป็นต้นแบบงานพัฒนา แนวทางการประกอบสัมมาชีพต่อผู้ประกอบการ SMEs สู่การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญของ ISMED ที่นำเสนอโดยผู้บริหารของ ISMED ประกอบด้วย “ดร.ช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์” ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ ที่ดำเนินงานโครงการเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเฮมพ์ พืชส่งเสริมตามพระราชเสาวนีย์ สู่เชิงพาณิชย์ และ “นางสาวสุทธิวรรณ อมาตยกุล” ผู้อำนวยการฝ่ายเพิ่มมูลค่าผลผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์ SMEs ที่ดำเนินงานโครงการเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานพัฒนาผ้าทอของไทย สอดคล้องกับพระราชปณิธานการสร้างอาชีพเสริม พัฒนายกระดับสู่อาชีพหลักให้กับประชาชน และมีผลงานโครงการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้สนใจสามารถรับชมคลิปวิดีโองานเสวนาได้ทาง Facebook fan page: ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ