MASTER รอฤกษ์ขาย IPO เข้าตลาด mai

วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2565

MASTER รอฤกษ์ขาย IPO เข้าตลาด mai


MASTER ประกาศความพร้อมเตรียมเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 65 ล้านหุ้น หลังเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นไฟลิ่ง รอฤกษ์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ชูจุดเด่นจากการเป็นผู้ประกอบการกิจการสถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช" หวังนำเงินระดมทุนขยายธุรกิจ ปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัด รวมทั้งใช้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุง ขยายพื้นที่ดำเนินงาน รวมทั้งใช้เป็นทุนหมุนเวียน

นพ.ระวีวัฒน์  มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ประกอบการกิจการสถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจร ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช" หรือ Masterpiece Hospital ให้บริการด้านการศัลยกรรมครบวงจร ซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการศัลยกรรม อาทิเช่น ศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมยกคิ้วและกรอบหน้า ศัลยกรรมหน้าอก ศัลยกรรมดูดไขมันปรับรูปร่าง ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมปรับโครงสร้างรูปหน้า เป็นต้น รวมถึงการปลูกผม ดูแลเส้นผม และให้บริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช มีแพทย์ 28 ท่าน บุคลากร 361 คน และพื้นที่ให้บริการ 4,267 ตารางเมต

ส่วนโครงสร้างการให้บริการและขายผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ บริการด้านศัลยกรรม (Surgery) บริการปลูกผมและดูแลเส้นผม (Hair Transplants and Hair Treatment) บริการดูแลผิวพรรณ (Skin) และขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการหลังศัลยกรรม (Product Sales and Aftercare)

ขณะที่ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (2562-64) และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 414.03 ล้านบาท 611.06 ล้านบาท 659.51 ล้านบาท และ 237.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 47.59 ร้อยละ 7.93 และร้อยละ 41.78 ตามลำดับ โดยบริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุหลักมาจากจำนวนการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทที่มีมาตรฐาน ให้บริการและคุณภาพตามมาตรฐานระบบคุณภาพโรงพยาบาล และมีกำไรสุทธิ 61.25 ล้านบาท 128.55 ล้านบาท 162.80 ล้านบาท และ 54.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.66 ร้อยละ 20.89 ร้อยละ 23.59 และร้อยละ 22.91 ตามลำดับ สะท้อนถึงการเติบโตที่มีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการช่วงปี 2566-67 โดยมีแผนที่จะใช้ปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัด รวมถึงใช้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเป็นเงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและขยายพื้นที่ดำเนินงาน รวมถึงนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ด้านนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ MASTER เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัท เพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 65 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 27.08 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น และ In Glory Investments Limited ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขายหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท

"จุดเด่นของ MASTER คือ การเป็นผู้ประกอบการกิจการสถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรภายใต้ชื่อโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ซึ่งก่อตั้งโดยนายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล" นางสาวเดือนพรรณ กล่าว
 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ