“กรมส่งเสริมการเกษตร” ส่ง “ผู้นำเยาวชนเกษตร” เหินฟ้าสู่ญี่ปุ่นแล้ว พร้อมลุยฝึกงานฟาร์มยาวพัฒนาอาชีพเกษตรไทย

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

“กรมส่งเสริมการเกษตร” ส่ง “ผู้นำเยาวชนเกษตร” เหินฟ้าสู่ญี่ปุ่นแล้ว พร้อมลุยฝึกงานฟาร์มยาวพัฒนาอาชีพเกษตรไทย


เผย 5 ผู้นำเยาวชนเกษตร ปี 65 เหินฟ้าสู่ญี่ปุ่นแล้ว พร้อมลุยฝึกงานฟาร์มยาว 11 เดือน ชี้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรไทย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำเยาวชนเกษตร ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 40) ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council : JAEC) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

โดยได้มีการอบรมความรู้ต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด อาทิ ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับสื่อสารในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรม การใช้ชีวิตแบบชาวญี่ปุ่น ความรู้ด้านการเกษตร รวมถึงการฝึกร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้ฝึกงานได้ในระยะยาว ขณะนี้ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้นำเยาวชนเกษตร ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายศศิพงษ์ คงบุญ กรุงเทพมหานคร, นายธีรยุทธ เกตุหอม จังหวัดปราจีนบุรี, นายอนันดา สุขใจ จังหวัดอุดรธานี, นายคุณานนท์ เสาสามา จังหวัดมหาสารคาม และนางสาวณัฐณิชา ตาใจ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความพร้อมอย่างเต็มที่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า สืบเนื่องจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ทางประเทศญี่ปุ่น ได้มีการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างประเทศ ในการนี้ สำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว จึงได้รับอนุญาตให้ผู้นำเยาวชนเกษตรรุ่นที่ 40 ทั้ง 5 คน เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เป็นกรณีพิเศษ โดยเดินทางเมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ด้วยสายการบิน Japan Airlines ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

“ทั้งนี้ ผู้นำเยาวชนเกษตรรุ่นที่ 40 ทั้ง 5 คน จะเข้าฝึกงานฟาร์มของครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ในรูปแบบที่เรียกว่า on the job training เป็นระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 ถึง 5 มีนาคม 2566 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรหวังว่า ผู้นำเยาวชนเกษตรที่ผ่านการฝึกงานในโครงการดังกล่าว จะได้นำประสบการณ์ต่าง ๆ และความรู้ความชำนาญที่ได้รับ ตลอดจนแนวความคิดในการดำเนินชีวิตที่มีระเบียบมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเอง ในประเทศไทยต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ