กทม. จับมือ ภาคีเครือข่ายสร้างมหานครสุขภาวะ วิถีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กทม. จับมือ ภาคีเครือข่ายสร้างมหานครสุขภาวะ วิถีใหม่


กทม. จับมือ สช. สสส. และภาคีเครือข่าย จัดงาน “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2” พิจารณา 2 ระเบียบวาระเพื่อสุขภาวะชาวกรุง ทั้ง “การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะ” และ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ”

ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ภายใต้ประเด็นหลักคือ “พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ร่วมสร้างมหานครสุขภาวะ วิถีใหม่” โดยมี รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน ร่วมประชุม

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ที่ต้องการให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของคนกรุงเทพฯ ที่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม มาร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร ภายใต้เป้าหมาย “พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ร่วมสร้างมหานครสุขภาวะ วิถีใหม่” ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานขึ้นมาจากผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เริ่มตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกประเด็นนโยบายสาธารณะที่เป็นปัญหาร่วมของคนกรุงเทพฯ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเครือข่ายถึงบทบาทหน้าที่ในเวทีประชุมหาฉันทามติร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประกาศระเบียบวาระที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ

และได้พิจารณาคัดเลือก “ประเด็นนโยบายสาธารณะ” ที่มากำหนดเป็น “ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564” จำนวน 2 เรื่อง คือ 1.การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน และ 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ เข้าสู่การพิจารณาเพื่อหาฉันทมติและขับเคลื่อนร่วมกันของภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน

 

 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ