“สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน” รุกหนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อผู้ประกอบการโอทอปไทยสู้วิกฤตโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

“สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน” รุกหนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อผู้ประกอบการโอทอปไทยสู้วิกฤตโควิด-19


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่าน โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดน่าน” 

โดยมีผู้ประกอบการโอทอป จังหวัดน่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม เป็นจำนวน 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  ยกระดับ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เน้นตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน แต่ยังคงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนและที่สำคัญต้องเหมาะกับการจำหน่าย ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสมของสมุนไพรต้านเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอันได้แก่

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป ให้มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้สามารถ ขยายตลาดได้มากขึ้น

3. เพื่อขยายการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

อย่างไรก็ตาม การอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมได้ความรู้เพิ่มเติมในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านไทย ที่มีสรรพคุณที่ดีอยู่แล้วนำมาประยุกต์ใช้แบบถูกวิธี โดยผ่านการพัฒนาที่ทันสมัย ทำให้ภูมิปัญญาไทยสามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืน โดยผลของกิจกรรมในครั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน คาดว่าผู้ประกอบการจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดน่าน และทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดดีขึ้นตามมาบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ