บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประกาศ ยกระดับคุณภาพของทุกชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคม และดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ประกาศ ยกระดับคุณภาพของทุกชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคม และดิจิทัล


การควบรวมกิจการของ 2 รัฐวิสาหกิจหลักด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลของประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม ที่มีจุดแข็งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการดิจิทัล และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล ที่มีจุดแข็งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารและโทรคมนาคม มาเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT  องค์กรแห่งชาติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโทรคมนาคม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ส่งผลให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีศักยภาพในการให้บริการที่ตอบโจทย์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครบวงจรมากที่สุดในประเทศ โดยมุ่งมั่นดำเนินการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับประชาชนและประเทศชาติ บนความเชื่อที่ว่า “ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม คือ การยกระดับคุณภาพของทุกชีวิตอย่างยั่งยืน”

นอกจากจุดแข็ง หรือข้อได้เปรียบของ NT ที่มีติดตัวมาแต่เดิม การขับเคลื่อน NT ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ในการเป็น “องค์กรที่ยกระดับระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม พร้อมทั้งสร้างการเติบโตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า”

หลังจากการควบรวมกิจการ จะทำให้ NT มีความแข็งแกร่ง และเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบาย Digital 4.0 เพื่อให้องค์กรภาครัฐมีการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล Thailand 4.0 (e-Government) โดยรับผิดชอบในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลแก่ทุกภาคส่วนด้วยบริการที่มีศักยภาพ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลแก่ภาครัฐ โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศ

พันธกิจของ NT คือ แนวทางที่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรใช้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับกระบวนการสร้างคุณค่าและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ที่จะเปลี่ยนคุณค่าให้กลายเป็นมูลค่าได้ ด้วยการยกระดับศักยภาพการให้บริการด้านดิจิทัล และโทรคมนาคม ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิต และทุกความต้องการ ผ่านพันธกิจ 3 ส นั่น คือ สนับสนุน นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาประเทศสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม สานความร่วมมือในการต่อยอดนวัตกรรม ผ่านเทคโนโลยีโครงข่ายที่ครอบคลุม

ขณะที่ค่านิยม หรือ DNA ของเรา คือ I AM NT ประกอบด้วย  Innovation ส่งเสริมนวัตกรรมนำสมัย Agility ปรับตัวไว ไม่ยึดติด Momentum คิดใหญ่ ก้าวไปข้างหน้า  Nation-Oriented สร้างคุณค่าให้ประเทศ และ Trust พึ่งพา วางใจได้

ด้วยความมั่นใจในทรัพยากร ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และดิจิทัล รวมถึงบริการคุณภาพที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ใช้บริการทุกคน และสำคัญที่สุดคือ ทรัพยากรบุคคลของ NT ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดกับทุกคน จะทำให้ความเชื่อ ที่ว่า “ก้าวต่อไปขอเทคโนโลยีดิจิทัล และโทรคมนาคม คือการยกระดับคุณภาพของทุกชีวิตอย่างยั่งยืน” เกิดขึ้นชัดเจน ด้วยศักยภาพของบริการของ NT ที่พร้อมจะมอบทุกบริการที่ดีที่สุดให้กับทุกคนบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ