จี้นายก !ทบทวน กม.ควบคุมประชาสังคม

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

จี้นายก !ทบทวน กม.ควบคุมประชาสังคม


 ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม 216 องค์กร นำโดยคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อส่งหนังสือ ขอให้ยกเลิกกระบวนการร่างและเสนอกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

โดยมี นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง เป็นผู้แทนในการยื่นหนังสือทบทวนการออกกฏหมายดังกล่าวต่อ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนางสุนทรี กล่าวว่า ในฐานะคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จากกว่าสองร้อยองค์กรที่ลงนามท้ายหนังสือฉบับนี้ ขอคัดค้านการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพราะกระบวนการเสนอร่างกฎหมายขัดต่อมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ  เรื่องที่กำหนดว่าก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง แต่กฏหมายฉบับดังกล่าวเป็นการยกร่างจากต่างประเทศมาผสมโรงกับกฏหมายที่ประชาชน และภาคประชาสังคมเรียกร้อง รวมทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิ เสรีภาพประชาชนอย่างร้ายแรง ขัดหลักนิติธรรม ไม่เป็นไปตามหลัก ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล ที่สำคัญจะเป็นการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานสาธารณะขององค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหารายหรือกำไรมาแบ่งปันกัน ดังนั้น ตนจึงเดินทางมาเป็นผู้แทนเพื่อแจ้งให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทบทวนการออกกฏหมายฉบับนี้

โดยหลังจากยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงได้เดินทางไปยังสำนักงานกฤษฎีกา เพื่อส่งหนังสือให้ทบทวนการเสนอร่างกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย 

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ