สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่มที่ 1 รองรับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่มที่ 1 รองรับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบริษัทสมาชิกต่อร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่มที่ 1 โครงการศึกษาและเตรียมการเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่

- ร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- ร่างประกาศ เรื่องการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- ร่างประกาศ เรื่องมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 (sensitive data)

- ร่างประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ

- ร่างประกาศ เรื่องการจัดให้มีบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผล การจัดมาตรการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการเข้าถึงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

- ร่างประกาศ เรื่องความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- ร่างประกาศ เรื่อง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

- ร่างประกาศ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และการบังคับทางปกครอง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยจะนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวของภาคธุรกิจประกันชีวิตให้กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ต่อไป ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ