สสส.ปลื้ม “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” ช่วยคนไทยมีสุภาพดี

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สสส.ปลื้ม “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” ช่วยคนไทยมีสุภาพดี


ผู้จัดการ สสส.ปลื้ม “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” ทั้ง  18 แห่ง  ทั่วไทย ช่วยคนไทยกว่า 3 ล้าน เข้าถึง-ปรับพฤติกรรมเพื่อการสร้างสุขภาพที่ดี

ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคเป็นสะพานเชื่อมร้อยหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ให้มาร่วมสร้างการเรียนรู้และต่อยอดการทำงานร่วมกัน เกิดการส่งต่อความรู้สู่ชุมชนในทุกระดับ เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Chang Agent ในรูปแบบ "นักสร้างเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ" ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดและออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองได้อย่างทันสถานการณ์ในทุกรูปแบบแล้วกว่า 1,000 คน อาทิ กิจรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาวะ ในช่วงสถานการณ์โควิดทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และเป็นตอกย้ำแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้แก่สังคมไทย โดยเฉพาะการดำเนินงานสานพลังร่วมกับพันธมิตรเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคมผ่านนวัตกรรมความคิดและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยยุทธศาสตร์ไตรพลัง

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า  การบูรณาการความรู้จากองค์กรด้านสุขภาพ การศึกษา และการบริการสังคมและการทำงานเชิงรุก เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ที่มีองค์ความรู้ด้านสุขภาวะเป็นฐาน และเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่าน “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค”  ที่ผ่านมาได้ประชาชนกว่า  3,000,000 คน โดยร้อยละ 90 เกิดความเข้าใจและเข้าถึงแนวคิด ทั้งทางด้านพฤติกรรม วิถีชีวิต รวมถึงสังคมและสภาพแวดล้อม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ทางด้าน นาง เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้แนวคิด “จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ” เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างด้านบริบทแวดล้อม ความต้องการ และปัญหาสุขภาวะที่แตกต่างกัน จึงนำมาสู่แนวคิดการหาพันธมิตรเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่มีเป้าหมายร่วมกัน มาสู่การสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาวะที่เหมาะสม ให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ขยายผลต่อเนื่องรวม 14 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล 1 แห่ง ห้องสมุดสังกัด อปท. 4 แห่ง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 9 แห่ง ในครั้งนี้ขยายพื้นที่การเรียนรู้ด้านสุขภาวะเป็น 18 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุม 13 เขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน

นาง เบญจมาภรณ์ กล่าวว่า  “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” ถือเป็นการส่ง “สัญญาณสุขภาวะ” ที่ต่อเนื่องสู่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ให้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมต่อความท้าทายของสถานการณ์สุขภาพและโรคระบาดที่อาจอยู่คู่สังคมโลกไปอีกยาวนาน การเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความเข้าใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นการสร้างรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เมื่อทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถดูแลและปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น ก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้ดีในทุกสถานการณ์ เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมสุขภาวะ ที่สามารถส่งต่อ และขยายผลสู่สังคมวงกว้างได้อีกด้วย

ทั้งนี้ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและขยายผลศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ประจำปี 2563 ครั้งนี้ ได้มีรับคงามร่วมมือจากผู้บริหารเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา  สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-343-1500 Line ID : thaihealth_center www.facebook.com/thaihealthcenter.org เปิดบริการจันทร์-เสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ