สคร.จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2563“รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง”

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สคร.จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2563“รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง”


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลและมอบนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยการจัดงานในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 12 ประเภทรางวัล

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. เปิดเผยว่า สคร. ได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมงานจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีตลอดมา โดยการจัดงานในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่มีความสามารถในการปรับตัว และบริหารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของรัฐวิสาหกิจได้เป็นอย่างดี

สำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2563 ทั้ง 12 ประเภทรางวัล มีดังนี้

1.            รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2.            รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

                (1) ประเภทเกียรติยศ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                (2) ประเภทดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3.            รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และองค์การสะพานปลา

4.            รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ได้แก่

                (๑) นายพิศิษฐ์  เสรีวิวัฒนา  กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

                (๒) นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                (๓) นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

                (๔) นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  ผู้อำนวยการโรงงานไพ่

5.            รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๖.           รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๗.           รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น แบ่งรางวัลเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย

                7.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

                7.2 ด้านนวัตกรรม

                                (๑) ประเภทดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                (๒) ประเภทชมเชย ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

8.            รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น แบ่งรางวัลเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย

                ๘.1 ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

                                (๑) ประเภทดีเด่น จำนวน 1 คู่ความร่วมมือ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และองค์การสะพานปลา

                                (๒) ประเภทชมเชย จำนวน 3 คู่ความร่วมมือ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการรถไฟแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวงและองค์การตลาด

                ๘.2 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

                                (๑) ประเภทดีเด่น จำนวน 1 คู่ความร่วมมือ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

                                (๒) ประเภทเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 คู่ความร่วมมือ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาค

9.            รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล

                (1) ประเภทดีเด่น  – ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล –

                (2) ประเภทเชิดชูเกียรติ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์

10. รางวัลบริการดีเด่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

11.          รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง

12.          รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมติดต่อกัน 3 ปีซ้อน
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ