พด.เร่งเดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ สร้างคนเกษตรเข้มแข็งชุมชนยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

พด.เร่งเดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ สร้างคนเกษตรเข้มแข็งชุมชนยั่งยืน


นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตโดยนำรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่การบริหารจัดการที่ดิน ป่า น้ำ คน โดยนำร่องให้เป็นตัวอย่างความสำเร็จในพื้นที่อย่างน้อยตำบลละ 1 แห่งเพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งให้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อตนเองต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้บริโภคเป็นหนทางรอดของเกษตรกรไทยและมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ทั้งนี้ มีการขับเคลื่อนผ่านโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 3 เดือน (กรกฎาคม 2563-กันยายน 2564) โดยมีพื้นที่เป้าหมายพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่จำนวน 4,009  ตำบล เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตำบลละ 16 ราย รวม 64,144 รายๆ ละ 3 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ 192,432 ไร่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูภาคเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง

กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ได้มีการประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตและแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเนื่องจากต้องบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหลายหน่วยงานจึงต้องทำความเข้าใจเพื่อให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้แรงงานคนหนุ่มสาวจำนวนมากถูกเลิกจ้างทำให้แรงงานเหล่านี้เดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดมีปัญหาการว่างงานการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จะดำเนินการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นและยังช่วยสร้างความเข้มแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนซึ่งเชื่อมั่นว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกรเข้มแข็งเป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ