นำร่อง 5 ม.ดัง! สสส.จับมือศูนย์สื่อตะวันออก ดันผลิตนักสื่อสาร Convergence สร้างเสริมสุขภาวะ

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

นำร่อง 5 ม.ดัง! สสส.จับมือศูนย์สื่อตะวันออก ดันผลิตนักสื่อสาร Convergence สร้างเสริมสุขภาวะ


สสส.ร่วมกับศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออกนำองค์ความรู้สร้างเสริมสุขภาพผลักดัน 5 มหาวิทยาลัยชื่อดังพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผลิตนักสื่อสารยุคหลอมรวมสื่อมุ่งขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะภาคตะวันออกส่งเสริมทักษะป้องกันโรคอุบัติใหม่ 

นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับ “ระบบสื่อสารสุขภาพ ที่เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติง่ายถูกต้อง แม่นยำและเชื่อถือได้”โดยมีการวางพื้นฐานระบบสุขภาพใหม่ ภายใต้จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564 อาทิ การวางระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในระยะยาวฯลฯซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัย “การสื่อสาร” อันเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมโยงความเข้าใจจากหลากหลายมิติของสังคมโดยเฉพาะการสื่อสารสร้างความเข้าใจการขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆรวมทั้งเป้าหมายส่งเสริมสังคมแห่งชีวิตวิถีใหม่ซึ่งเป็นวิถีที่เราทุกคนควรเรียนรู้ว่าการมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเป็นสิ่งจำเป็นสามารถใช้ต่อสู้กับโรคระบาดและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภภา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส.ได้สนับสนุนการพัฒนากลไกเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย และร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะกับภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์มีมุมมองรอบตัวที่แตกต่างตามยุคสมัยสำหรับการทำ MOU ในครั้งนี้ สสส.จึงได้ร่วมกับศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออกและภาคีเครือข่ายแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยนำร่องให้มีทักษะวิชาชีพนักสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ อาทิ สนับสนุนการอบรม และผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา 

โดย สสส.จะนำเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะมาร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสนับสนุนนักศึกษา สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชนสอดคล้องกับภารกิจของสสส.ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน ซึ่งคาดว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะและทำให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ในปัจจุบันเป็นยุคของการหลอมรวมสื่อเก่า สื่อใหม่ และสื่อภูมิภาคเข้ามารวมเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างสื่อและผู้รับสื่อจึงควรพัฒนาศักยภาพตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ นายประชา เตรัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีถูกตั้งเป้าให้เป็น “เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน” โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จหลายข้อที่เชื่อมโยงกับระบบการจัดการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือ “สุขภาพ” ซึ่งการพัฒนาที่ดีต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพนักสื่อสารยุคหลอมรวมสื่อหรือ “นักสื่อสาร Convergence” ถือเป็นก้าวสำคัญของการผลิตคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งโครงการดังกล่าวจึงถือเป็นความหวังสำคัญของภูมิภาคนี้
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ