โควิดแรง แซงการบิน

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โควิดแรง แซงการบิน


สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนา “โควิดแรง แซงการบิน : Aviation Future Workforce Challengers” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในด้านอุตสาหกรรมการบิน ทั้งภาครัฐเเละเอกชน ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินโดยตรง รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ การเปิดเสรีการให้บริการการศึกษาด้านการบินที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี 4.0 นวัตกรรมรูปแบบใหม่ในด้านวิศวกรรมการบิน โดยมีการนำความเห็นจากทุกภาคส่วนที่ได้ในครั้งนี้ มาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาด และแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2564-2568 ของสถาบันการบินพลเรือน ที่จะพัฒนาแนวทางในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล มีทักษะ และศักยภาพเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งบุคลากรการบินถือเป็นองค์ประกอบสำคัญขององค์กรในการจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบิน (Regional Aviation Hub) ระดับอาเซียน ต่อไป

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้แก่ คุณพฤทธิชัย นครชัย ผู้อำนวยการโครงการ เเละคุณณวงกร เหลืองสดใส ทีมที่ปรึกษา มาเป็นผู้ดำเนินรายการ เเละนำเสนอผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบินรวมถึงความต้องการแรงงานและบทบาทของ สบพ.ในอนาคตต่อไป
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ