EXIM BANK จัดงานสัมมนาบ่มเพาะด้านการวางแผนธุรกิจส่งออก

วันเสาร์ที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2563

EXIM BANK จัดงานสัมมนาบ่มเพาะด้านการวางแผนธุรกิจส่งออก


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต้อนรับนางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล  รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายนพพร เทพสิทธา  คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในพิธีเปิดงานสัมมนา “The Exporter Forum” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนและบริหารธุรกิจส่งออกให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเริ่มต้นส่งออกหรือส่งออกได้มากขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทดลองใช้ระบบบริหารจัดการความรู้และประเมินความพร้อมด้านการส่งออก (Thailand Export Readiness Assessment & Knowledge Management : TERAK) ซึ่ง EXIM BANK ร่วมกับ สรท. พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในการทำธุรกิจส่งออกในเชิงลึก รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงธุรกิจอย่างมีขั้นตอนให้แก่ผู้ส่งออก โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการส่งออกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ