‘สยามธุรกิจ’ สัญจร ‘อ.แกลง’ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มอบทุนการศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

‘สยามธุรกิจ’ สัญจร ‘อ.แกลง’ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มอบทุนการศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชน


โครงการสยามธุรกิจ ช่วยเหลือสังคม ทดแทนคุณแผ่นดินสัญจรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนมอบ 25 ทุนการศึกษาพร้อมสมทบกองทุนซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดชุมนุมสูงและมอบเงินกองทุนพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน

นางวัชราภรณ์ เวชกุล บรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ กล่าวถึงการดำเนินงานของ นสพ.สยามธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดตั้งโครงการหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ “ช่วยเหลือสังคม ทดแทนคุณแผ่นดิน” ขึ้นมา เพื่อให้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีอันตราย เพื่อให้เกษตรกรได้ผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนทั่วโลก โดยสยามธุรกิจได้มีการเปิดตัวโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2559 ในภาคต่างๆ คือ ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี ภาคอิสานที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก และ ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพร

ซึ่งในแต่ละจังหวัดดังกล่าวได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นได้กรุณามาเป็นประธานเปิดโครงการ ปัจจุบันสยามธุรกิจได้ดำเนินโครงการดังกล่าวนี้สู่พี่น้องประชาชนมาครบรอบ 4 ปี และได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 แล้วและเพื่อให้การนำเสนอโครงการนี้เข้าสู่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ยิ่งๆขึ้น ในทุกปีสยามธุรกิจจึงได้มีการจัดงาน “มหกรรมหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ เสวนาวิชาการเชิงปฎิบัติการด้านการเกษตรเศรษฐกิจและแนวทางการตลาดแบบสัญจร” ขึ้น โดยให้มีการจัดสัญจรไปตามชุมชนในภาคต่างๆทั่วประเทศ ได้รับการตอบรับจากผู้นำชุมชนและพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดี การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลให้พี่น้องเกษตรกรได้พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2.เพื่อให้เกษตรกรได้มีความตระหนักถึงปัญหาดินเสื่อมที่เกิดจาการใช้ปุ๋ยเคมีและขาดการฟื้นฟูดินมาอย่างยาวนาน

3.เพื่อให้เกษตรกรได้หันมาสนใจด้านการเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีการพื้นฟูดินกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

4.เพื่อให้เกษตรกรได้มีการลดการใช้สารเคมีที่อันตรายให้น้อยลง

5.เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ปลอดสารเคมีตกค้างและตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

6.เพื่อส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่หลากหลาย ไม่มุ่งเน้นแต่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียว ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์ของพระราชาที่รัฐบาลกำลังส่งเสริม

7.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรได้มีการทำการตลาดของตนเองโดยการนำเสนอการเพาะปลูกพืชผลของตนเองผ่านช่องทางการสื่อสารกับสยามธุรกิจและผ่านทางแอปพิเคชั่นสาธารณะต่างๆ ที่มีการใช้กันอยู่แล้วในชีวิตปกติ

8.เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสที่อาจทำให้ได้พบปะกับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้บริโภค และอาจสามารถได้กำหนดราคาพืชผลของตนเองได้อย่างเป็นธรรม ทำให้เกษตรกรมีโอกาสในการมีรายได้จากอาชีพที่มากขึ้น

9.เพื่อให้เกษตรกรในแต่ละชุมชนที่เดินทางมาร่วมงานได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ได้เรียนรู้ร่วมกัน

10.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสินค้าโอท็อป สินค้าชุมชน

การจัดงานดังกล่าวนี้ ได้เชิญหน่วยราชการต่างๆ อาทิ ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ มาให้ข้อมูลความรู้ ได้รับการตอบรับจากผู้นำชุมชน พี่น้องเกษตรกรที่สนใจมาร่วมรับฟังและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่กันและกัน โดยได้มีการเชิญผู้นำชุมชนที่เป็นเกษตรกรตัวอย่างมาร่วมแบ่งปันด้วย

ล่าสุด โครงการหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ “ช่วยเหลือสังคม ทดแทนคุณแผ่นดิน” ได้จัดงาน ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายชยพล อัครจิรากุล ปลัดอาวุโสอำเภอแกลง ให้ความกรุณามาเป็นประธานเปิดงาน คุณอำพัย อุดมพฤกษาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ร่วมงาน และได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จากคุณช่อผกา ศรีจันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมนุมสูง มีผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

โดยได้แสดงความยินดีกับผู้ร่วมโครงการ หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ “ช่วยเหลือสังคม ทดแทนคุณแผ่นดิน” ที่พร้อมจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีอันตราย และร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนร่วมกัน พร้อมทั้งจะได้เป็นตัวแทนศูนย์ข่าว ศูนย์ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นวัตกรรมยุคใหม่ของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจประจำชุมชน ประกอบด้วย คุณรัตน์และคุณสำรวย สังข์ทอง, คุณสุรัตน์ รื่นรมย์, คุณกรรณิการ์ เพียรชอบ, คุณไพเราะ ซื่อตรง และ คุณสุธี ซื่อตรง, คุณบุญธรรมและคุณสมคิด วงศ์ซิ้ม, คุณชอบ สุรินทร์, คุณสมปอง งานดี และ คุณพีระพัฒน์ จันทศร

พร้อมกันนี้ หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับ 1.นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 11 ทุน 2.นักเรียนเรียนดี ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 11 ทุน 3.นักเรียนผู้มีจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม ทุนละ 1,000 บาท 3 ทุน รวมจำนวนการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จำนวน 25 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนได้มีความเพียร เป็นอนาคตที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไป พร้อมทั้งมีเงินสมทบกองทุนซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดชุมนุมสูง จำนวนเงิน 6,600 บาท

ในโอกาสนี้ยังมอบเงินกองทุนพัฒนาชุมชน ให้กับกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง โดยมอบผ่านประธานกองทุน ผู้ใหญ่ราเชนทร์ เจริญมี เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท รวมยอดเงินที่ได้นำมามอบในวันนี้เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 36,600 บาท

“สยามธุรกิจหวังว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับทั้งนักเรียน โรงเรียน และ ชุมชน ตามโครงการหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจช่วยเหลือสังคม ทดแทนคุณแผ่นดิน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีอันตราย และร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน” นางวัชราภรณ์ กล่าว

ด้านนายชยพล อัครจิรากุล ปลัดอาวุโสอำเภอแกลง กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทางหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ที่ได้ดำเนินงานมาถึง 26 ปีในการทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งยังมีโครงการสยามธุรกิจ ช่วยเหลือสังคม ทดแทนคุณแผ่นดิน เพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีอันตราย และร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน เป็นการช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งดำเนินงานมาจนครบ 4 ปีก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 โดยโครงการดังกล่าวได้ให้ความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ในการมอบทุนให้แก่ชุมชน สถานศึกษาในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการ การดำเนินงานของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน มีการเพิ่มเติมการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจของส่วนภูมิภาคนั้นๆ โดยเฉพาะข่าวด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก

“การสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ นับเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความโดดเด่นให้แก่ผลผลิตของอำเภอแกลงของเรา ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย ประกอบกับช่วงนี้รัฐบาลได้ผ่อนปรนนโยบายต่างๆมากมาย เกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เปิดให้บริการแล้วโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอแกลงมีแหลมแม่พิมพ์ที่มีชื่อเสียง ก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวกันได้ แต่อย่าการ์ดตก ไม่ประมาท เพื่อไม่ให้มีการระบาดอีกครั้ง ท่านนายอำเภอ (สุรชัย ยุติธรรมนนท์) ก็ได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ทุกหมู่บ้านว่าอย่าไปไหน ถ้าไม่จำเป็น ล้างมือ วัดไข้และอยู่ห่างกันไว้ รวมทั้งอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน นอกจากนี้รัฐบาลก็ยังมีโครงการเกษตรอินทรีย์ปี 2563 ให้อำเภอแต่ละอำเภอได้จัดโครงการขายสินค้าเกษตร โดยอำเภอแกลงจัดวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ณ ตลาดสีเขียว เราจะเปิดให้เกษตรกรและสินค้า OTOP มาขายอย่างเป็นทางการ” นายชยพล กล่าว
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ