สพพ.ฝีกอบรมจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สพพ.ฝีกอบรมจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”


สพพ. ร่วมกับฝ่ายบริหารอาคารซันทาวเวอร์สจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นโครงการฯ ต้นแบบ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยให้หน่วยราชการต่างๆ ที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารจัดการจิตอาสาทั่วประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องตรงตามพระราชปณิธาน จึงได้พระราชทานหลักสูตรอบรมโครงการจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำรุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ (1) หลักสูตรจิตอาสาเร่งรัด ใช้เวลา 7 วัน (2) หลักสูตรหลักประจำใช้เวลา 6 สัปดาห์ และ (3) หลักสูตรหลักประจำพิเศษ ใช้เวลา 3 เดือน

วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมจิตอาสาต้นแบบให้มีองค์ความรู้ นำความรู้ ความเข้าใจไปขยายผล มีวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติต่างๆ จากภัยพิบัติได้ทันการณ์ โดยนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม นำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ดังนั้น สพพ.จึงร่วมกับฝ่ายบริหารอาคารซันทาวเวอร์ส จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม และรองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์กระทรวงกลาโหม มาเป็นเกียรติและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ และกรมศุลกากรร่วมบรรยายพระราชประวัติตั้งแต่รัชสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์

ทั้งนี้โดยได้น้อมนำพระราโชบาย พระราชนิยม พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ เพื่อปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมปลูกฝังค่านิยมในการทำความดีเพื่อสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารซันทาวเวอร์สเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับทราบในกิจกรรมจิตอาสา 904 ตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ