ธ.ก.ส.แจงประเด็นการโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ธ.ก.ส.แจงประเด็นการโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคใต้


ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใต้แล้ว ตั้งแต่ 17 ตุลาคม หลังตรวจสอบพบว่า มีการปลูกข้าวและระบุการเก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาที่กำหนดตามเอกสารในมติครม.จริง

นายสมเกียรติ  กิมาวหา  ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชี้แจงว่า จากกรณีที่ ธ.ก.ส.ได้โอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ รอบแรกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีการปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562 และระบุการเก็บเกี่ยวในช่วงนี้ ตามข้อมูลที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ส่งมาให้ และเนื่องจากเป็นการโอนเงินในรอบแรกของโครงการสำหรับฤดูทำนาในปีนี้ จึงต้องมีการตรวจสอบซ้ำเพื่อให้การโอนเงินสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการ ประกอบกับมีการทักท้วงขอให้มีการสอบทานข้อมูลบางส่วนที่อาจไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ซึ่งกำหนดระยะเวลาที่จะขอใช้สิทธิ์ชดเชยระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ยกเว้นเกษตรกรภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2563  เพื่อป้องกันความเสียหาย ธ.ก.ส.จึงได้มีการดึงเงินกลับและเร่งดำเนินการสอบทานความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครม.กำหนด และป้องกันปัญหาเกษตรกรได้รับเงินชดเชยส่วนต่างก่อนระยะเวลาที่กำหนด

ผลจากการสอบทาน พบว่า เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีการปลูกข้าวก่อนกำหนด  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา และแจ้งข้อมูลเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงระยะเวลานี้จริง โดยเอกสารโครงการประกันรายได้ระบุว่า เกษตรกรสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป ยกเว้นเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่กำหนด ให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ  ซึ่งสามารถจ่ายได้ ธ.ก.ส.จึงได้โอนเงินชดเชยส่วนต่างเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่เกษตรกรทุกรายแล้วจำนวน 2,473 ราย ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลาและสงขลา และในพื้นที่ 5 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงครามครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ