“เจ้าท่า” เปิดโครงการขุดลอกแม่น้ำปิง

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

“เจ้าท่า” เปิดโครงการขุดลอกแม่น้ำปิง


นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้เปิดและส่งมอบโครงการขุดลอกแม่น้ำปิง ตําบลวังแขม อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งถือเป็นโครงการฯ ที่ดูแลทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชนทุกคน ทั้งการอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง การท่องเที่ยว การเดินทางสัญจร และการขนส่งสินค้า กระทรวงคมนาคม

โดยกรมเจ้าท่า (จท.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแม่น้ำ ลําคลอง ทั้งด้านการขุดลอก การบํารุงรักษาและการป้องกันไม่ให้มีการก่อสร้างสิ่งล่วงลําลงในแม่น้ำ ลําคลอง เกินความจําเป็น รวมถึงส่งเสริมพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย จึงได้มอบนโยบายให้ จท. ดําเนินการในเรื่องการขุดลอกบํารุงรักษาทางน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากแม่น้ำลําคลองอย่างเพียงพอทั่วถึง ตลอดจนรักษาสมดุลของชุมชนและธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ได้ขอความอนุเคราะห์ จท. ขุดลอกแม่น้ำปิง บริเวณหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากเกิดการทับถมของตะกอนทราย ทำให้เกิดสันดอนขนาดใหญ่ขวางทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร จท.โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ตระหนักถึงปัญหาการตื้นเขินของร่องน้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำปิง จำนวน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ดำเนินการขุดลอก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ถึง 28 กรกฎาคม 2561 จำนวน 100 วัน ระยะที่ 2 ดำเนินการขุดลอก เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 110 วัน และระยะที่ 3 ดำเนินการขุดลอก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 15 กรกฎาคม 2562 จำนวน 60 วัน

โดยรวมระยะเวลา 270 วัน ขุดลอกได้ระยะทาง 1,350 เมตร ซึ่งมีความกว้างของก้นร่องน้ำเฉลี่ย 10 เมตร ความลึกจากพื้นท้องน้ำเดิมประมาณ 3 - 4 เมตร และได้นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกจำนวน 195,234 ลูกบาศก์เมตรไปปรับแต่งตลิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาการทับถมของตะกอนทรายขวางทางน้ำ และเปลี่ยนแปลงทิศทางกระแสน้ำไม่ให้กัดเซาะตลิ่งพัง ทำให้ประชาชน จำนวน 3 หมู่บ้าน 1,000 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้ต่อไป

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ