CAAT จับมือ ICAO เสริมแกร่งอุตสาหกรรมการบิน

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

CAAT จับมือ ICAO เสริมแกร่งอุตสาหกรรมการบิน


นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้จัดการประชุม The Third ICAO Global Aviation Cooperation Symposium (GACS2019) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินได้ร่วมอภิปรายประเด็นความท้าท้ายที่สำคัญของการบินในอนาคตอันใกล้ การพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบินการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของโครงการความร่วมมือทางเทคนิคขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกันระหว่าง ICAO ประเทศสมาชิก หน่วยงานองค์กรด้านการบิน อุตสาหกรรมการบินในทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

โดยการประชุมครั้งนี้ สำนักความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation Bureau: TCB) ของ ICAO ได้ร่วมมือกับ CAAT และสำนักงานสาขาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ICAO APAC) ได้ประชุมภายใต้หัวข้อ  “ICAO: Bridging the SARPs Compliance Gap with Quality and Efficiency” รวมทั้งยังมีการอภิปราย เสวนา และการนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบินพลเรือน  ทั้งในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างการบินพื้นฐาน การลดช่องว่างในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญจะสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถได้อย่างไร การสนับสนุนการอบรมในการเติบโตด้านการบิน ความร่วมมือทางเทคนิคระดับภูมิภาค และวิสัยทัศน์การบินในอนาคต

สำหรับเป้าประสงค์ของการประชุม คือการลด “ช่องว่าง” ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อพึงปฏิบัติ (Standards and Recommended Practices: SARPs) โดยสะท้อนให้เห็นถึงสถานะการบินในปัจจุบัน รวมถึงความท้าทายในอนาคตอันใกล้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับแนวทางจากการอภิปรายเพื่อลดช่องว่างในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติ (SARPs) เพื่อร่วมกันพัฒนาและรักษาระบบการบินให้มีความยั่งยืนและปลอดภัยกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผ่านโครงการ  ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางเทคนิคซึ่งผู้แทนของแต่ละประเทศได้มีโอกาสพิจารณา และแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่าง ๆ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ผ่านการนำเสนอผลการดำเนินโครงการความร่วมมือและการช่วยเหลือทางเทคนิคต่างๆ ของ ICAO พร้อมอภิปรายแนวทางการแก้ไขสำคัญร่วมกัน

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การฝึกอบรม และการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืนและปลอดภัยส่งเสริมโครงการความร่วมมือทางเทคนิคของ ICAO เพื่อให้ประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้โดยได้นำเสนอภาพรวมของบริการและการดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือทางเทคนิคของ ICAO เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการละเมิดหรือความบกพร่องในการดำเนินการตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกและระหว่างองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินเพราะเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญ ประเทศสมาชิก ผู้ให้บริการ  และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านความร่วมมือทางเทคนิค

อย่างไรก็ดี การประชุม The Third ICAO Global Aviation Cooperation Symposium (GACS2019)  เป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO กำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปีถือเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินระดับโลก ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลังจากที่ประเทศไทยกลับคืนสู่มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ