หนุนสหกรณ์หนองยายดา ...ต้นแบบขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หนุนสหกรณ์หนองยายดา ...ต้นแบบขับเคลื่อนนโยบายรัฐ


นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อตรวจเยี่ยม การดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเป็นหลักมีสัดส่วนธุรกิจมากกว่าร้อยละ 86 ของธุรกิจทั้งหมด สหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก 1,400 คน ได้กว่า 10,000 ตันต่อปี และสหกรณ์ยังมีแผนพัฒนาเพื่อการส่งออกข้าว เพื่อให้สามารถรองรับการรวมและแปรรูปผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก พร้อมทั้งพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะด้านการเกษตรให้กับสมาชิก

โดยมีเป้าหมายสร้างต้นแบบให้เป็นองค์กรภาคเกษตร ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐได้ครบทั้งวงจร และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ก้าวเป็นผู้ส่งออกได้ ในขณะเดียวกันสหกรณ์มีพันธมิตรภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยแลกเปลี่ยนแนวคิด การดำเนินธุรกิจ แนะนำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพข้าวเพื่อยกระดับมาตรฐานข้าวสู่มาตรฐานสากล ระบบการจัดการข้าวรวมถึงความปลอดภัยกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ข้าวของสหกรณ์มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

รองอธิบดีฯ ได้ให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้าวของสหกรณ์โดยให้บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้และพัฒนาสมาชิกตั้งแต่กระบวนการ ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เน้นลดต้นทุน ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาที่เป็นธรรม สร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงการขยายตลาดเชื่อมโยงกับผู้ซื้อโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และมุ่งเพิ่มขีดความสามารถให้สหกรณ์เป็นผู้ส่งออกข้าวได้เองในอนาคต
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ