กรุงไทยร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรุงไทยร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน


นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นมะม่วงและต้นกล้วย บนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้านำร่องพื้นที่ 2.4 ไร่ จากพื้นที่รับผิดชอบ 11.05 ไร่ ร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ OUR Khung Bang Kachao ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคืนสู่ความยั่งยืน

นายวิชัย อัศรัสกร เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สีเขียวผืนสำคัญขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีความโดดเด่นทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์  แต่จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ ทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในหลายด้าน ธนาคารกรุงไทยจึงได้ร่วมกับ 34 องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์ ดำเนินโครงการ OUR Khung Bang Kachao  ภายใต้การกำกับของมูลนิธิชัยพัฒนา

“การพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ใช้รูปแบบสานพลังความร่วมมือ ใช้ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ นวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีจากแต่ละองค์กร ร่วมพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างเป็นองค์รวม เน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน อย่างเข้าถึง เข้าใจ พัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารกรุงไทย ซึ่งทำ CSR  ภายใต้แนวคิด กรุงไทยรักชุมชน จึงได้ร่วมเป็นคณะทำงานใน 3 ด้าน ได้แก่ คณะทำงานด้านพื้นที่สีเขียว คณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และคณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและเงินทุน รวมทั้งมีแผนงานที่ชัดเจนตลอดระยะเวลา 5 ปี”

นายวิชัย อัศรัสกร กล่าวต่อไปว่า ในการร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้านั้น ธนาคารกรุงไทยจะนำโมเดลกรุงไทยรักชุมชนที่ทำร่วมกับชุมชนอื่นๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งประกอบด้วย 6 ชุมชน 13,209 ครัวเรือน 11 โรงเรียน และวัด 12 แห่ง โดยการให้ความรู้ทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน การบริหารจัดการชุมชนและการมีส่วนร่วม การพัฒนาจุด Landmark ของชุมชนด้วย ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น การร่วมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและกำลังการผลิต การสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์  การอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการใช้สื่อ Social Media การนำเสนอและเทคนิคต่างๆ

“พนักงานธนาคารทุกคนภูมิใจที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่สำคัญเป็นสมบัติของคนไทยต่อไป เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ