ครม.แต่งตั้ง “กมลศักดิ์ พรหมประยูร” นั่งผู้อำนวยการ กทท. คนใหม่

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ครม.แต่งตั้ง “กมลศักดิ์ พรหมประยูร” นั่งผู้อำนวยการ กทท. คนใหม่


ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร เป็นผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งนับเป็นผู้อำนวยการ กทท. คนที่ 18 และเป็นคนในที่มาจากการคัดสรรตามขั้นตอน อทร. คนใหม่

ประวัติย่อ

ชื่อ-สกุล : ​เรือโท กมลศักดิ์  พรหมประยูร ​

อายุ   ​ : ​57 ปี ​ วัน/ เดือน/ ปีเกิด  ​วันที่ 13 พฤศจิกายน 2504

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

​: รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ

จบการศึกษา

: ​ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2556 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

​: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จากโรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78

 เข้าทำงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529

คู่สมรสชื่อ  :   นางอัฌนา  พรหมประยูร    อายุ :  55 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

จบการศึกษา

: ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2559

​: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

​​: ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีบุตร 1 คน ชื่อ :   น.ส. พิธุนิภา พรหมประยูร  อายุ :  24 ปี

จบการศึกษา

: ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปัจจุบันศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในการท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการท่า  ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ

พ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 13 ประจำท่าเรือกรุงเทพ

พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ

พ.ศ. 2550 ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 15 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ที่ท่าเรือกรุงเทพ

ตุลาคม  2551 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ

28 ธันวาคม 2554 ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

1 ตุลาคม 2555 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม

1 ตุลาคม 2557 –ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ

ผลงานที่สำคัญ

 1. พัฒนาการดำเนินโครงการ e-port Service ด้วยการใช้ CTMS และ VCMS CCTV E-gate และ E-TOLL ​มาใช้ในงานของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง
 2. บริหารจัดการการใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในท่าเรือกรุงเทพและจัดให้มีศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ​กทท. เป็นครั้งแรก
 3. แก้ไขปัญหาการใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window - NSW) กับกรมศุลกากร ในการเชื่อมข้อมูล e-Manifest ให้สามารถใช้งานได้ตามกำหนดเวลาของกรมศุลกากรซึ่งขณะนั้นงาน ​ระบบ e-Customของท่าเรือกรุงเทพที่เช่าใช้งานสำหรับ NSW ในปี 2551 จากบริษัทมีปัญหาการฟ้องร้อง​เป็นคดีในชั้นศาล ณ ปัจจุบัน
 4. บริหารจัดการโครงการจัดหาเรือขุดลอก กทท. ให้มีเรือขุดแบบ Clutter Dredger มาใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพ ​ในการขุดลอกหน้าท่าของท่าเรือกรุงเทพ
 5. เจรจาความร่วมมือกับท่าเรือต่างประเทศเช่นรัฐบาลท้องถิ่นแคว้นสิบสองปันนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับท่าเรือกวนเหล่ยให้มีการขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์อาหารไก่แช่แข็งในลำน้ำโขงซึ่งได้มีการเปิดเดินเรือเที่ยวปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นผลสำเร็จ
 6. วางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือระนองให้สามารถรับเรือขนาดใหญ่ได้พร้อมกัน 2 ท่าเทียบเรือ​​รับเรือขนาด 1,000 DWT. เป็น 12,000 DWT และคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ชุมพรเพื่อพิจารณา​ปรับปรุงประสิทธิภาพท่าเรือระนองขยายขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าสูงจาก 70,800 TEUs/ปี เป็น ​500,000 TEUs/ปี โดยสร้างท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ใหม่ 1 ท่า และขยายพื้นที่วางตู้หลังท่าอีก 75,000 ​ตารางเมตร ระหว่าง Jetty และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร​ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561
 7. เป็นรองประธานคณะทำงานการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ International Maritime Organization (IMO) ร่วมรณรงค์หาเสียงกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านเอกอัครราชทูตประจำกรุงลอนดอน อธิบดีกรมเจ้าท่า และรักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. จนได้รับการโหวตจากประเทศสมาชิกฯ ให้ประเทศไทย ได้เป็นสมาชิกสมัชชา IMO ในกลุ่ม C ซึ่งมีจำนวนประเทศที่เป็นสมาชิกได้จำนวน 20 ประเทศ มีประเทศ ที่สมัครจำนวน 25 ประเทศ และประเทศไทยได้รับการลงคะแนนเสียงได้เป็นลำดับที่ 16
 8. เป็นหัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ (Cruise Tourism) และทำหน้าที่​​ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการที่จะกำหนดนโยบาย​และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ

การประชุม/สัมมนาที่สำคัญ

 1. ประชุมเจรจาธุรกิจและเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า ณ ด่านสิงขร จังหวัดมะริด สหภาพเมียนมาร์
 2. เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยและท่าเรือปูซาน ​สาธารณรัฐเกาหลี
 1. เข้าร่วมการประชุม Joint Working Group ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือปูซานและบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือปูซาน
 2. โครงการศึกษาการพัฒนาธุรกิจในท่าเรือที่เกี่ยวเนื่องภายใต้โครงการ iPas ศึกษาแนวทางการพัฒนา​การให้บริการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 1. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางทะเล ครั้งที่ 98 ณ สำนักงานใหญ่ IMO กรุงลอนดอน​สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักรเดนมาร์ก
 1. การตรวจราชการการขนส่งสินค้าทางลำน้ำและระบบการเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางถนนและศึกษาดูงาน​เส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านแดน สหภาพเมียนมาร์
 1. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนท่าเรือไทยในการประชุมสมาคมท่าเรืออาเซียน (Asean Ports Association : APA) ​ระหว่างปี 2557-2559
 1. เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน ASEAN Senior Transport Officials Meeting : STOM) และรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ASEAN Transport Ministers : ATM) ระหว่างปี 2557-2559
 2. ศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำ 4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 ประเทศญี่ปุ่น
 3. เดินทางไปปฏิบัติงานตามแผนการส่งเสริมการใช้บริการท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือกวนเหล่ย ​สาธารณรัฐประชาชนจีน
 4. เดินทางไปเข้าร่วมงาน Seatrade Cruise Global 2018 ณ เมือง Fort Lauderdale เมืองฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
 5. การประชุม International Conference on Inland Water Transport ณ เมือง Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

 1. เป็นประธานกรรมการบริหารการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง “ท่าเรือโอเพ่น” เพื่อสืบสาน​ปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและการดำเนินการเชิงรุกกีฬาเปตองของการท่าเรือ​แห่งประเทศไทย
 2. เป็นประธานที่ปรึกษาบริหารการดำเนินการสร้างฝายประชารัฐของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 3. เป็นประธานกรรมการกีฬากอล์ฟการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 4. ส่งเสริมโครงการกีฬาชุมชนสามัคคีต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่โดยรอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 5. ส่งเสริมโครงการมอบอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล
 6. ส่งเสริมโครงการการอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ที่มีสถานะทางสังคมที่ด้อยโอกาส​บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ