เจ้าท่า สุ่มตรวจควันดำเรือโดยสาร

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เจ้าท่า สุ่มตรวจควันดำเรือโดยสาร


กรมเจ้าท่า จับมือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และกรมควบคุมมลพิษ สุ่มตรวจควันดำเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคม ร่วมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพที่ดี ของประชาชน”

นายสมศักดิ์ ห่มม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้น กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการเรือ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ หัวฉีด บำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ เพื่อลดการปล่อยควันดำ และได้สั่งการให้สำนักมาตรฐานเรือ จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิศวกรรมให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการเรือในการปรับปรุง และการแก้ไขปัญหามลพิษ จากท่อไอเสีย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องยนต์เรือ ซึ่งต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขอความร่วมให้เปลี่ยนใช้น้ำมัน B 20 เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 

สำหรับการตรวจวัดค่าควันดำเรือในครั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ร่วมกับ ขสมก. และกรมควบคุมมลพิษ พร้อมเครื่องมือในการช่วยตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานค่าควันดำจะต้องไม่เกิน 25% จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ทำการสุ่มตรวจเรือด่วนเจ้าพระยาหมายเลข 184 โดยทำการวัดค่าควันดำจำนวน 2 ครั้ง ผลการวัดครั้งแรกอยู่ที่ 24.61% ครั้งที่ 2 อยู่ที่ 19.71% เรือด่วนเจ้าพระยาธงส้มหมายเลข 179 ครั้งแรกค่าวัดอยู่ที่ 14.2% ครั้งที่ 2 10.5% และเรือทัวร์ (เรือให้บริการนักท่องเที่ยว) ผลค่าวัดครั้งแรก 6.43% ครั้งที่ 2 ได้ 4.45% โดยเรือโดยสารสาธารณะทั้ง 3 ลำ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ส่วนขั้นตอนการดำเนินงาน กรมเจ้าท่า จะดำเนินการตรวจวัดควันดำเรือ หากพบเรือมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 25 % เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบ คพ.3 (ห้ามใช้ชั่วคราว) และให้แก้ไขภายใน 30 วัน หลังจากเจ้าของเรือทำการแก้ไขแล้ว พบว่าค่าควันดำยังคงเกินมาตรฐาน เจ้าพนักงานตรวจเรือจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข พร้อมเก็บข้อมูลไว้ในระบบเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า จะดำเนินการตรวจเรือโดยสารอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม อีกทั้ง เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ตามนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคม ร่วมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพที่ดี ของประชาชน”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ