“สามพรานโมเดล” เดินหน้าสังคมอินทรีย์ จัดงานใหญ่เท่นอกกรอบหนุนเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“สามพรานโมเดล” เดินหน้าสังคมอินทรีย์ จัดงานใหญ่เท่นอกกรอบหนุนเกษตรกร


นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 เปิดเผยว่า สามพรานโมเดลจะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 ขึ้นในสวนสามพราน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด “เท่นอกกรอบ”

โดยปีนี้จะมีความพิเศษโดดเด่นกว่าทุกปีเพราะจะเป็นการรวมพลังคนทั้งห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ ทั้งคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จากทั่วประเทศ ตลอดจนภาคีความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และสื่อมวลชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุลที่ยังเป็นปัญหาของประเทศให้กลับมาสมดุล โดยเฉพาะปัญหาการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ปัญหาคุณภาพชีวิต สุขภาพ ของเกษตรกรที่ยังมีหนี้สินและเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนได้ตื่นตัวมาเข้าใจวิถีการทำเกษตรของเกษตรกร หันมาบริโภคอินทรีย์มากขึ้น

ภายใต้แนวคิด เท่นอกกรอบ จะเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มาเที่ยวงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 ได้รู้จัก เข้าใจระบบอาหาร เห็นบทบาทและเห็นศักยภาพของตนเองที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนในวิถีทางที่แต่ละคนถนัดและสนใจ คือเป็นมากกว่าผู้บริโภคธรรมดา แต่เป็นผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความตื่นตัวที่จะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับระบบอาหารที่มีปัญหาให้กลับมาสมดุล ยั่งยืน 

ด้านนายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปีนี้ ททท. มีวิสัยทัศน์ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศ เน้นการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เป็นการท่องเที่ยวที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย ซึ่งการขับเคลื่อน ORGANIC TOUIRSM หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ของสามพรานโมเดลที่มุ่งสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืนนั้น มีส่วนช่วยเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชน และเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็นการชักชวนคนออกนอกกรอบมาร่วมสร้างสิ่งที่มีคุณค่าร่วม ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค โดยแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวสอดรับกับแนวนโยบายของททท. ที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างสร้าง สรรค์ ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมถึงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษและยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและให้ยั่งยืน 

ขณะที่ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมในฐานะจังหวัดนำร่องด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านทางจังหวัดได้ร่วมกับสามพรานโมเดล จัดตั้งจุดจำหน่ายตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้นที่ตลาดสุขใจ เพื่อเป็นช่องทางการในสื่อสารเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน 

“สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นแนวคิดที่ดีเยี่ยมที่ชวนทุกภาคส่วนมาเท่นอกกรอบ มาร่วมกันสร้างสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล และนับเป็นโอกาสดี เกษตรกรทุกส่วนจะได้มาเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป ให้จังหวัดนครปฐมและจังหวัดอื่นๆ มีพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญงานนี้จัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น จึงอยากเชิญชวนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป ใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ในงานสังคมสุขใจ ” ร้อยตรี พงศธร กล่าว 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ