แสนสิริชวนสังคมไทยร่วมคุ้มครองสิทธิและสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ขาดแคลนในไทย

วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แสนสิริชวนสังคมไทยร่วมคุ้มครองสิทธิและสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ขาดแคลนในไทย


แสนสิริตอกย้ำการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก ดำเนินการเรื่อง การคุ้มครองและปกป้อง สิทธิเด็กอย่างจริงจัง ร่วมผลักดันทั้งเชิงนโยบายระดับประเทศ ระดับสังคม และระดับองค์กร ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรแรกขององค์การยูนิเซฟในประเทศไทย ที่มีรายชื่ออยู่บน เว็บไซต์สากลของยูนิเซฟ เทียบ 20 องค์กรชั้นนำระดับโลก พร้อมเดินหน้าประกาศพันธกิจ มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการให้ความสำคัญด้านสิทธิเด็ก และเชิญชวนสังคมไทยร่วมผนึกกำลัง ผลักดันความสำคัญเด็กสู่นโยบายระดับประเทศ 

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) พร้อม องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว ยกระดับการเป็นพันธมิตรของ แสนสิริ กับ องค์การยูนิเซฟ สู่อีกขั้นกับ ยูนิเซฟส์ เฟิร์ส เซเล็กเต็ด พาร์ทเนอร์ (UNICEF’s  Selected Partner) นำโดย นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน), นายอภิชาต จูตระกูล ประธานอำนวยการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศ, นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมี กวิตา จินดาวัฒน์ และ พิตต้า ณ พัทลุง 2 แสนสิริ โซเชียลเชนจ์ แอมบาสเดอร์ ร่วมงาน

นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริลงนามเป็นพันธมิตรกับองค์การยูนิเซฟต่อเนื่องมาแล้วถึง 8 ปี โดยร่วมกันผลักดัน โครงการต่างๆ เพื่อคุ้มครองปกป้องสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก มามากกว่า 14 โครงการ ทั้งการพัฒนาความเป็นอยู่ สร้างความตระหนักด้านสิทธิเด็กและเยาวชน ในประเทศไทย มุ่งเน้น เรื่องสุขภาพ การศึกษา การกีฬา รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือไร้พรมแดน

“ทั้งนี้การที่เราจะคงจุดยืนองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็กได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งพันธมิตร องค์กรคู่ค้า และพนักงานทุกคนขององค์กร ที่ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิด้าน ต่างๆ ของเด็ก และเห็นร่วมกันว่าเป็นเรื่องจำเป็นของเราทุกคน ในการมอบโอกาสให้เด็กได้มีพื้นฐาน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ประเทศไทยได้ลงนามร่วมกับภาคีนานาประเทศ ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี 2553 เด็กจะมีสิทธิพื้นฐานอยู่ 4 ประการก็คือ สิทธิการมีชีวิตอยู่รอด (Right of Survival) สิทธิในการพัฒนา (Right of Development) สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง (Right of Protection) และสิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation) โดยรัฐบาลไทยได้ขับเคลื่อน ด้านสิทธิของเด็กอย่างเต็มที่ ด้วยการร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - 2564 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นางสิรินทรา มงคลนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถ้ามองในแง่ตัวบทกฎหมายการคุ้มครองสิทธิของเด็กในประเทศไทยก้าวหน้าเทียบเท่ากับสากล แต่ในทางปฏิบัตินั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอีกมาก จึงเป็นเรื่องที่ดีหากองค์กรและภาคสังคมจะหันมาร่วมมือกันผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างแท้จริง

“จะยังเห็นว่าเด็กที่ขาดโอกาส เด็กชายขอบ เด็กไร้สัญชาติ และชาติพันธุ์ทั้งหลายยังเข้าไม่ถึงสิทธิ พื้นฐาน และยังไม่มีความเท่าเทียมกันมากเท่าที่ควร เช่นเด็กในสถานที่ก่อสร้างกว่า 60,000 คน เป็นกรณีที่เราเห็นได้ชัดเจนมากของการขาดพื้นที่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต ขาดการศึกษา และ การบริการสาธารณสุขพื้นฐาน เราจึงทำพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง หรือ The Good Space ร่วมกับองค์การ ยูนิเซฟ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเราก็ได้รับ ความร่วมมือที่ดีมากจากองค์กรคู่สัญญาของเรา”

ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม หรือ Social Change ของแสนสิริ นางสิรินทรา กล่าวถึงปัญหาการขาดโอกาสด้านการศึกษาของเด็กในชุมชนห่างไกลว่า “จากการลงพื้นที่ศึกษา ในเชิงลึกร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ในเขตเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ อุดรธานี พบปัญหาความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กๆชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้แจ้งเกิดที่โรงเรียนมักจะไม่ยอมให้เข้าเรียน แสนสิริจึงร่วมกับองค์การยูนิเซฟดำเนินโครงการ EDUCATION FOR ALL การศึกษาเพื่อปวงชน ที่มีเป้าหมายพัฒนาร่างนโยบายการทำงานเพื่อบรรเทาปัญหา และความยากลำบาก ในการเข้าถึง การศึกษา และเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน”

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า แสนสิริเป็นองค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็น selected partner (เซเล็คเต็ด พาร์ทเนอร์) ของยูนิเซฟ ประเทศไทย ที่มีรายชื่อ อยู่บนเว็บไซต์สากลของยูนิเซฟ จากการที่แสนสิริเป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ต่อการดำเนินนโยบายเป็นมิตร ต่อเด็ก เราหวังว่าแสนสิริจะเป็นแรงบัลดาลใจให้องค์กรธุรกิจอื่นๆ ดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรต่อเด็ก ผ่านการขับเคลื่อนทางกระบวนการธุรกิจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวเด็ก และธุรกิจที่ยั่งยืน ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้สังคมในระยะยาวอย่างไร้พรมแดน
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ