กรมการศาสนาเปิดตัวศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนา ในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน เปิดช่องสื่อสารยุคดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมการศาสนาเปิดตัวศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนา ในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน เปิดช่องสื่อสารยุคดิจิทัล


กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา (ศน.) เปิดตัวศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล เลขานุการกรมการศาสนา ผู้แทนองค์การศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 ดร.ฉวีรัตน์ กล่าวว่า ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน จนทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงข่าวสารได้อย่างง่ายดาย และเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับการปรับตัวขององค์กรที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนในปัจจุบัน  

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่นขึ้น เพื่อเป็นการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางด้านศาสนา ให้สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับศาสนสถานของศาสนาต่างๆ และสร้างชุมชนออนไลน์ใหม่ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลด้านศาสนาเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้ศาสนิกชนต่างศาสนาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างความสมานฉันท์ในสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนสำคัญ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไปในอนาคต

        ดร.ฉวีรัตน์ กล่าวต่อว่า ศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่น จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานได้หลากหลายประเภท อาทิ ผู้บริหารกรมการศาสนา สามารถใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผน เพื่อการส่งเสริมศาสนศึกษา การเผยแพร่ศาสนธรรม และการสร้างความสมานฉันท์ และสันติธรรมในสังคม เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา สามารถใช้ในการสำรวจ รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลเพื่อการเผยแพร่อย่างเหมาะสม นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และมีส่วนร่วมในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกันได้

 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่น ได้ทาง e-service.dra.go.th/wallet ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้งระบบ Android และ iOS อีกด้วย.

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ