เปิดวิชั่น “สมนึก รงค์ทอง” ขับเคลื่อนวิทยุการบินฯ รองรับล้านเที่ยวบิน

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

เปิดวิชั่น “สมนึก  รงค์ทอง”  ขับเคลื่อนวิทยุการบินฯ รองรับล้านเที่ยวบิน


ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินภาพรวมธุรกิจการบินและแนวโน้มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต พบว่า ธุรกิจการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตและมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัท AIRBUS ได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2560-2579 หรืออีก 20 ปีข้างหน้า ปริมาณจราจรทางอากาศทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.4 ต่อปี และจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ทุก 15 ปี โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าทั้งภูมิภาคยุโรป (ร้อยละ 3.3 ต่อปี) และอเมริกาเหนือ (ร้อยละ 3.4 ต่อปี) เนื่องจากการเปิดเสรีทางด้านการบินทำให้ปริมาณผู้โดยสารและการเชื่อมต่อการเดินทางเพิ่มขึ้น

สำหรับประเทศไทย ในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม มีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 698,283 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,874 เที่ยวบิน ทั้งนี้ คาดว่าเดือนธันวาคม 2561จะมีปริมาณเที่ยวบินมากกว่า 1 ล้านเที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบปี 2560

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ถือเป็นหน่วยงานสำคัญ ที่ให้บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความปลอดภัย เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เมื่ออุตสาหกรรมการบินมีเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมต้องเตรียมแผนรองรับกับปริมาณเที่ยวบินที่เติบโตขึ้น

และในโอกาสที่ บวท. ได้ “หัวเรือใหม่ ลูกหม้อเก่า” อย่าง “สมนึก  รงค์ทอง” มานั่งในตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. จึงได้เตรียมขับเคลื่อนแผนงานเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ “บวท. เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยคุณภาพสูงสุดในการบริหารจราจรทางอากาศ” มุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

นายสมนึก เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไปในอนาคต บวท. จึงต้องมีความเตรียมพร้อมในด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากรเพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการและบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนศักยภาพการให้บริการการเดินอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยกำหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ เพื่อรองรับเที่ยวบิน 1 ล้านเที่ยวบินในปี 2561 นี้

ปรับปรุงประสิทธิภาพบริการการเดินอากาศ

กลยุทธ์แรก มีเป้าหมายให้ บวท. มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ โดยปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพื้นที่ห้วงอากาศ เช่น กำหนดให้เส้นทางการบินทั้งหมดเป็น One-way Route รวมทั้งเส้นทางเข้าออกที่มี patterns ที่ชัดเจน ไม่มี conflicts ตลอดเส้นทางไม่ว่าจะขึ้นลงจากทางด้านใดของทางวิ่งในแต่ละเส้น นอกจากนี้จะต้องประสานการใช้พื้นที่ห้วงอากาศร่วมกับหน่วยงานทางทหารเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ห้วงอากาศ (Flexible Use of Airspace: FUA) ซึ่งจะส่งผลให้การใช้พื้นที่ห้วงอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งจะพัฒนาจัดระบบความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ โดยจัด Slot Time ที่เหมาะสมของแต่ละเที่ยวบินอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดการบินเข้าและออกจากสนามบินที่เหมาะสม (Collaborative Decision Making: CDM) จึงจะช่วยให้การทำการบินมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ท่าอากาศยานต้นทางไปจนถึงท่าอากาศยานปลายทาง

เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่สอง มีเป้าหมายให้บุคลากรมีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพสูง มีความผูกพันองค์กร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบสนองภารกิจหลัก คือ มีระบียบวินัย ใส่ใจวิธีปฏิบัติ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และมีหลักการ ทั้งนี้ เชื่อว่าบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจขององค์กร ซึ่งบุคลากรนอกจากจะต้องมีความรู้และความสามารถแล้วยังต้องนำความรู้ความสามารถนั้นไปใช้เพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กรอีกด้วย     

ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์ที่สาม มีเป้าหมายให้บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง โดยดำเนินการจัดการระบบการทำงานด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ และประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ในการปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรและการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับผู้ใช้บริการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงระบบจราจรอากาศ

และกลยุทธ์สุดท้าย มีเป้าหมายให้ บวท. ได้รับการยอมรับจากองค์การด้านการบิน ทั้งนี้ ICAO มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานระบบการบริการจราจรทางอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการเดินอากาศในอนาคตซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บวท. จึงต้องพัฒนาปรับปรุงศักยภาพด้านปฏิบัติการและด้านวิศวกรรมให้ได้ตามแผนการพัฒนาของ ICAO ทั้งแผนระดับภูมิภาค (Regional Plan) และแผนโลก (Global Plan) รวมถึงแสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาด้านบริการการเดินอากาศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และภูมิภาคอาเซียน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเดินอากาศในภูมิภาคสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพตลอดเส้นทางบิน

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ