NEDA มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟู
ให้กับโรงเรียนบ้านตะมอยอด เมืองสะหนามไซ สปป.ลาว

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

NEDA มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟู <br> ให้กับโรงเรียนบ้านตะมอยอด เมืองสะหนามไซ สปป.ลาว


ด้วยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยสพพ. มีการบรูณาการความร่วมมือ และให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น อีกทั้ง สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนชาวไทย ตลอดจน สพพ. มีโครงการให้ความร่วมมือใน สปป.ลาว เป็นจำนวนมาก ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชน และยังกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทุกภาคส่วน ทำให้การพัฒนาในภาพรวมหยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่อง และต้องได้รับการฟื้นฟู ซ่อมแซม เพื่อให้ฟื้นคืนกลับมาอยู่ในสภาพปกติ

ในการนี้ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยสำนักอำนวยการ ร่วมส่งมอบเงินบริจาคให้กับ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทย สำหรับสร้างห้องสุขาและบ่อบาดาล ให้โรงเรียนบ้านตะมอยอด เมืองสะหนามไซ สปป.ลาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟูและเพื่อบรรเทาปัญหาเร่งด่วนจากสถานการณ์เขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อย แตกจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ