ศึกษาดูงานประกันภัยพืชผลเกาหลี สร้างความยั่งยืนให้ประกันภัยพืชผลไทย

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ศึกษาดูงานประกันภัยพืชผลเกาหลี สร้างความยั่งยืนให้ประกันภัยพืชผลไทย


นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะทำงานด้านการประกันภัยพืชผล (Insurance Working Group on Thailand's Sustainable Agricultural Insurance System) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัย ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทประกันภัย ร่วมศึกษาต้นแบบด้านการประกันภัยพืชผลของเกาหลี เยี่ยมชม Four Season Farm ศึกษาดูงานการปลูกพืช เช่น แตงโม มะเขือเทศ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้สร้างรูปแบบการประกันภัยพืชผลของไทยให้มีความยั่งยืน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ