“สคช.” ผนึก พันธมิตร จัดทำโครงการวิจัย “พัฒนาอาชีพธุรกิจขายตรงสู่สากล”

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“สคช.” ผนึก พันธมิตร จัดทำโครงการวิจัย “พัฒนาอาชีพธุรกิจขายตรงสู่สากล”


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญแบบไตรภาคีกับสมาคมการพัฒนาการขายตรงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง และจัดเสวนา “สมรรถนะขายตรงไทยยุคใหม่ ”

นาย นพดล ปิยตระภูมิ รองผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช.  กล่าวว่า  สคช.ร่วมกับ สมาคมการพัฒนาการขายตรงไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในครั้งนี้ได้ริเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการตอบสนองต่อแผนยกระดับวิชาชีพขายตรง คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพ รายละเอียด กระบวนการประเมินสมรรถนะอาชีพระดับต่างๆ จากนั้น จะมีการทำประชาพิเคราะห์เพื่อรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้มาตรฐานอาชีพนี้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความเป็นสากลต่อไป

ปัจจุบัน ในประเทศไทย มีผู้ประกอบการอาชีพขายตรงกว่า 1.2 ล้านคน มีการขายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิคส์มากยิ่งขึ้น การปฏิบัติที่ดีถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีความเป็นสากล จึงมีความสำคัญที่ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีจรรยาบรรณ ความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ ได้มีการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพนี้กับต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สวีเดน และสิงคโปร์ ให้มีความเป็นสากลตามมาตรฐานทั่วโลก เพื่อนำมาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นการยกระดับอาชีพให้เป็นที่ยอมรับถึงความเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นสากล อย่างเป็นรูปธรรม 

พร้อมกันนี้ได้จัดเสวนา “สมรรถนะขายตรงไทยยุคใหม่ ” ได้รับความร่วมมือจาก นายกสมาคมพัฒนาขายตรงไทย  นายกสมาคมค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว  และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมเสวนาภาพรวมธุรกิจขายตรง  อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่อาชีพขายตรงได้ต่อไป เพื่อให้มาตรฐานอาชีพมีความถูกต้องสมบูรณ์ และตรงตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานจริงของผู้ประกอบการ และนักธุรกิจขายตรง

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและได้รับความความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงจำนวนมาก มีการกำหนดชื่ออาชีพอันเป็นสากลเป็นที่ยอมรับในวงการขายตรง ทุกระดับชั้นอาชีพ ได้แก่ ผู้จำหน่ายอิสระ นักธุรกิจอิสระ  ตัวแทนขายตรง ก่อให้เกิดการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพในการทำงาน  โดยกรอบการพัฒนาอาชีพธุรกิจขายตรง ประกอบด้วยอาชีพ ดังนี้ อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย อาชีพนักขาย อาชีพผู้ประกอบการ และอาชีพวิทยากรผู้จำหน่ายอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในวิชาชีพของตนและความเชื่อถือของลูกค้า เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาชีพ อันเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ” นาย นพดล กล่าว ทิ้งท้าย 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ