กฟผ.ได้รับการจัดอันดับองค์กรที่ระดับ“AAA”สะท้อนความแข็งแกร่ง

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กฟผ.ได้รับการจัดอันดับองค์กรที่ระดับ“AAA”สะท้อนความแข็งแกร่ง


กฟผ.ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ“AAA” (Triple A) ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนความแข็งแกร่งองค์กร นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนในพันธบัตรของ กฟผ.

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตองค์กร โดย กฟผ. คงที่ในระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด สะท้อนจากบทบาทที่สำคัญของ กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจผู้รับผิดชอบการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตอยู่ที่ระดับคงที่ (Stable) โดยสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนได้เป็นอย่างดี

การจัดอันดับเครดิตองค์กร เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร และเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ และความมั่นคงทางการเงินขององค์กร ประกอบกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง ดำเนินการจัดอันดับเครดิต เพื่อขยายฐานนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศเพื่อเป็นข้อปฏิบัติการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะต้องนำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) และมีการจัดอันดับเครดิต ดังนั้น การจัดอันดับเครดิตดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการออกพันธบัตร เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ กฟผ.
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ