สบพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันการบินพลเรือน

วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สบพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันการบินพลเรือน


สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 “Take  a  REST, But  don’t  forget  to  FLY ชาร์จพลัง – ติดปีก – พร้อมทะยานอีกครั้ง” ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Ravindra Beach Resort & Spa จ. ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการ

สถาบันการบินพลเรือน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันการบินพลเรือน “Take  a  REST, But  don’t  forget  to  FLY ชาร์จพลัง – ติดปีก – พร้อมทะยานอีกครั้ง” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายข้อควรรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน ระเบียบปฏิบัติ ระบบบริหารงานในด้านต่างๆ  อีกทั้งยังมี กิจกรรมสร้างทีมงาน ที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ของพนักงานใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กร ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงาน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเยี่ยมชมหน่วยงานในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพ ฯ รวมถึงกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จังหวัด เพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ พนักงานบรรจุใหม่สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2560 ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคอากาศ ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบินสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย นายเจน หน่อท้าว ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน และ นางณัฐธยาน์ สว่างแสง หัวหน้าแผนกบริการ ให้การต้อนรับ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ