บลจ.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยมีปัจจัยบวกรอเพียบ จับจังหวะออก ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บลจ.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยมีปัจจัยบวกรอเพียบ จับจังหวะออก ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1


 บลจ. ทิสโก้จับจังหวะนักลงทุนต่ างชาติปรับพอร์ต ส่งกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 ช้อนหุ้น ชี้ระยะข้างหน้ามีปัจจัยบวกหนุ นรออยู่เพียบ เสนอขาย IPO ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 พ.ค. 61

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า  ในมุมมองของบลจ.ทิสโก้ประเมิ นว่าการปรับฐานของตลาดหุ้ นไทยในระยะนี้หลักๆ มาจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่ างชาติในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้ นไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนั ยสำคัญ นอกจากนี้ ในระยะข้างหน้าตลาดหุ้นไทยยังมี ปัจจัยบวกรออยู่มาก เช่น การลงทุนภาครัฐที่จะเร่งตัวขึ้ นในช่วงไตรมาส 3/2561 ความชัดเจนของนโยบายระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกยั งขยายตัวดี การบริโภคในประเทศที่มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ้นจากนโยบายกระตุ้ นเศรษฐกิจภาครัฐ การเมืองมีโอกาสที่จะเลือกตั้ งในปี 2562 ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กั บการลงทุนภาคเอกชน อีกทั้ง นักวิเคราะห์ยังปรับเพิ่ มประมาณการผลการดำเนิ นงานในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ปิโตรเคมี พลังงาน ไอซีที

ดังนั้น เพื่อเป็นการจับจังหวะการลงทุ นให้กับลูกค้า บลจ.ทิสโก้ได้เสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1(TEQT5M1) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) โดยตั้งเป้าหมายเลิกโครงการที่ 5% ภายในระยะเวลา 5 เดือน หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากเปิดให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้ อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งการกำหนดเป้าหมาย 5% ไม่ใช่การรับประกั นผลตอบแทนของกองทุน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่ อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุ นจำนวนมาก และเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้ าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริง โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 14-16 พ.ค. 2561 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

“การปรับลดลงของดัชนีหุ้ นไทยในระยะนี้มีน้ำหนั กมาจากการปรับพอร์ตของนักลงทุ นต่างชาติ โดยมีปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนค่ าเป็นตัวเร่งให้นักลงทุนต่ างชาติเทขายทั้งตลาดหุ้ นและตราสารหนี้ แต่บลจ.ทิสโก้ประเมินว่ าสถานการณ์ค่าเงินบาทน่าจะมี เสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากในช่วงเดือน  พ.ค. - มิ.ย. เป็นช่วงที่นักลงทุนต่างชาติปรั บลดพอร์ตลง ประกอบกับ เป็นช่วงการจ่ายเงินปันผลของบริ ษัทจดทะเบียน อีกทั้ง บลจ.ทิสโก้มองว่าหลังจากนี้ แรงขายของนักลงทุนต่างชาติน่ าจะเป็นไปอย่างจำกัด เพราะสัดส่วนการถือครองของนั กลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยอยู่ ในระดับใกล้เคียงต่ำสุดในช่วงปี 2559 นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยสนับสนุ นอยู่มากรวมถึงสภาวะดอกเบี้ ยในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำ เอื้อต่อการลงทุน ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบี ยนโดยส่วนใหญ่ยังคงเติบโตแข็ งแกร่ง จึงคาดว่าดัชนีหุ้นไทยจะปรับตั วขึ้นได้ในระยะข้างหน้า” นายสาห์รัชกล่าว

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษั ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุ รกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้ อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ดัชนีชี้วัดของกองทุนนี้ คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET TRI)  มีมูลค่าโครงการ  2,000 ล้านบาท  ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลั กษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสิ นใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอี ยดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ