“วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 61” ยึดนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

“วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 61” ยึดนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0


วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561 ”ณ  ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ในโอกาสนี้ ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมมือฯ ดังกล่าว

วันที่ 30 เมษายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นโดยทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522  ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคการดำเนินงานของสคบ. ยึดแนวนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0 ” คือการขับเคลื่อนการปฏิบัติการ การทำงาน และการบริการด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งการใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ