มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน


นับเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการ “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์  ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคม  โดยทุกมหาวิทยาลัยจะดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพร้อมกัน ช่วงระยะเวลาเดียวกัน (วันที่ 21 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.)  โดยยึดหลักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามแนวทางอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่าตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) หรือเครือข่ายอธิการบดี (University Presidents Network Conference) ได้มีการประชุมที่สำนักงานเลขาธิการ ทปอ. โดยที่ประชุมพิจารณาและมีมติให้จัดโครงการจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศในชุมชน เพื่อแสดงพลังความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือในการช่วยเหลือสังคม โดยกำหนดให้มี “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน”  เพื่อบริหารจัดการแนวทางการบริหารโครงการจิตอาสาให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยได้มีการเริ่มต้นกำหนดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการสร้างพันธะสัญญาที่ดีต่อชุมชน

ผศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อว่า ด้าน มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จิตอาสาเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณพื้นที่น้ำตกแม่อูน อ.พังโคน จ.สกลนคร และลานพญานาค อ.เมือง จ.นครพนม โดยมอบหมายภารกิจจิตอาสาตามความถนัดและความสมัครใจ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จิตอาสาเก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ทำความสะอาดริมถนน เส้นทางน้ำตกแม่อูน และ กลุ่มที่ 2 จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ถางป่า กำจัดวัชพืชบริเวณรอบน้ำตกแม่อูน โดยมีนักศึกษาจิตอาสาและเจ้าหน้าที่กว่า 200 คนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ