เปิดหวูด..รถไฟทางคู่ “จิระ-ขอนแก่น” ปี 62
เตรียมเปิดทดลอง 9 สถานีแรก ตุลาคมปีนี้

วันจันทร์ที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2561

เปิดหวูด..รถไฟทางคู่ “จิระ-ขอนแก่น” ปี 62 <br> เตรียมเปิดทดลอง 9 สถานีแรก ตุลาคมปีนี้


การคมนาคมขนส่งทางรางเป็นโรงสร้างพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับด้านโลจิสติกส์ของประเทศ กระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า รวมถึงการบริการที่สะดวก ปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นเมือง และระหว่างประเทศ พร้อมผลักดันรถไฟทางคู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจโดยรวมของชาติ

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่) ระยะที่ 1  ซึ่งที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เติมเต็มโครงข่ายการขนส่ง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ลดต้นทุนการขนส่ง และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น

ล่าสุด การรถไฟฯ ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ที่สถานีบ้านกระโดน และสถานีขอนแก่น โดย “ศรัณย์ สิรเมธี” ผู้จัดการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น มีระยะทางรวม 187 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 23,430,000,000 บาท งานก่อสร้างประกอบด้วย การก่อสร้างระบบทางคู่ พื้นที่ลานกองสินค้า (Container yard หรือ CY ) ที่สถานีบ้านกระโดน สถานีบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สถานีท่าพระ จังหวัดขอนแก่น และสถานีรถไฟจำนวน 18 แห่ง ขณะนี้ภาพรวมของโครงการมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 57.8 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.1 และมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ 

สำหรับสถานีที่มีการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 มีทั้งหมด 9 สถานี และที่หยุดรถ 2 แห่ง รวมทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วย 1.สถานีบ้านเกาะ  2.สถานีบ้านกระโดน  3.สถานีหนองแมว  4.สถานีโนนสูง  5.สถานีบ้างดงหลอง  6.สถานีบ้านมะคำ  7.สถานีพลสงคราม 8.สถานีบ้านดอนใหญ่ 9.สถานีเมืองคง 10.ที่หยุดรถบ้านหนองกันงา  11.ที่หยุดรถเนินถั่วแปป ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2561 จะทำการทดสอบระบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานจริง

นอกจากนั้น การก่อสร้างสถานีขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายในโครงการฯ ขณะนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณร้อยละ 70 ซึ่งเป็นสถานีรถไฟยกระดับ มีความยาวทางยกระดับ 5.2 กิโลเมตร สูงกว่าพื้นดินเฉลี่ย 10 เมตร ชั้นล่างประกอบด้วยห้องจำหน่ายตั๋ว พื้นที่เชิงพาณิชย์ และห้องควบคุมการเดินรถที่มีระบบที่ทันสมัย สามารถสั่งการและติดตาม คำนวณการเดินรถในเส้นทาง ส่วนชั้นที่สองจะเป็นชานชาลาสำหรับผู้โดยสาร โดยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ - ขอนแก่น ได้เตรียมพื้นที่ เพื่อรองรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคต ทั้งนี้จะมีการทดสอบระบบทั้งหมดของสถานีภายในเดือนธันวาคมนี้

อย่างไรก็ตาม หากโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น จาก 3 ชั่วโมง เหลือ 1 ชั่วโมง 20 นาที และช่วยลดเวลาการขนส่งสินค้าจากเดิม 6 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าจาก 4 แสนตันต่อปีเป็น 4 ล้านตันต่อปี และสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคนต่อปีเป็น 10 ล้านคนต่อปี
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ