โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ลั่นพร้อมเปิด 2562เตรียมเยาวชนมุ่งสู่การศึกษา ศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ลั่นพร้อมเปิด 2562เตรียมเยาวชนมุ่งสู่การศึกษา ศตวรรษที่ 21


เบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง จับมือ บริษัทอาร์ทูดีวัน จำกัด ประกาศความร่วมมือทางการศึกษา เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS International School Bangkok) สร้างวิทยาเขตเพื่อการศึกษาโดยเ ฉพาะขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย บนถนนพระราม 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงเกรด 12 มุ่งนำเสนอหลักสูตรที่สร้างความ สำเร็จทางการศึกษาเป็นอันดับ 1 จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมี ทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างความสำ เร็จในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรตามมาตรฐานสูงสุดขอ งโรงเรียนระดับนานาชาติ

แคโรลิน แมคกาวีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเ บซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ด้วยแนวโน้มของนวัตกรรม และการปฏิรูปสู่ดิจิทัลในปัจจุบั น รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่ มมากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงในแง่ของการใช้ชีวิต และสายอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อรูปแบบการศึ กษาในอนาคตอีกด้วย

“ในศตวรรษที่ 21 โอกาสของเยาวชนรุ่นใหม่ จะไม่ถูกจำกัดอยู่ในเมืองใดเมือ งหนึ่ง รัฐใดรัฐหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไ ป ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะสอนนั กเรียนของเราด้วยมาตรฐานสูงสุ ดระดับสากล เพื่อให้นักเรียนได้สามารถเข้าศึ กษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันชั้ นนำของโลกและมีความก้าวหน้าในอา ชีพการงานในระดับนานาชาติ” แคโรลินกล่าว

โรงเรียนในเครือข่ายของเบซิสเปิ ดสอนหลักสูตรที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกับพัฒนาการของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดั บมัธยมปลาย โดยเน้นความสำเร็จของนักเรียนผ่ านการทำโครงงานอิสระ (Senior Project) ในชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรของเบซิสสนับสนุนการเรี ยนรู้อย่างเป็นขั้นตอนในทุกวิชา และทุกระดับชั้น นักเรียนจะได้รับโจทย์ท้าทายที่ เหมาะสมกับความสามารถ พร้อมกับในแต่ละชั้นปีจะมีการเต รียมความพร้อมในการเรียนระดับที่ สูงขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเ รียนในการก้าวสู่ระดับชั้นต่อไป อย่างมั่นคง

คุณเพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการบริษัทอาร์ทูดี วัน จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทในเครือ อาร์ทูดีวัน เป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมท รัพย์ และด้านงานบริการในพื้นที่เขตธน บุรีมานานกว่า 40 ปี เรามีวิสัยทัศน์ในการสร้างธุรกิ จที่พัฒนาชุมชน เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญขอ งองค์ประกอบของชุมชนที่สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องมีบ้าน ที่พักอาศัย บริการด้านราชการ ด้านสุขภาพ ด้านการพาณิชย์ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา และด้านสันทนาการ โดยมีการเดินทางที่สะดวกเป็นองค์ ประกอบสนับสนุน โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มได้จัดสร้า ง โรงพยาบาลนครธน บ้าน ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และเป็นผู้บริหารธุรกิจในพื้นที่ ได้แก่ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ฟิตเนส เป็นต้น  และนอกจากนี้ยังได้มอบที่ดินสำห รับสร้างถนน และสถานที่ราชการ อาทิ เช่น ที่ว่าการเขตบางขุนเทียน และศูนย์สาธารณสุข ถนอม ทองสิมา”

“ในปีนี้ทางกลุ่มได้ตัดสินใจลงทุ นร่วมกับ เบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง (BASIS International Educational Holdings (BIEH)) เพื่อจะนำการศึกษาระดับเตรียมอนุ บาล ถึงระดับมัธยมปลาย ที่มีมาตรฐานระดับโลก เข้ามาในประเทศไทย เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญใน การพัฒนาประเทศ เรามั่นใจว่า BASIS ซึ่งเป็นโรงเรียนอันดับ 1 จากสหรัฐอเมริกา  จะตอบโจทย์ความต้องการของครอบครั วยุคใหม่ที่ต้องการให้บุ ตรหลานได้พัฒนาความสามารถที่ หลากหลาย และสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทย าลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างป ระเทศ” คุณเพ็ญศิริกล่าว

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ มีกำหนดเปิดสอนอย่างเป็นทางการใ นเดือนสิงหาคม ปี 2562 และจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย โรงเรียนเบซิสที่มีทั้งหมด 35 โรงเรียนในสหรัฐอเมริกา จีน และไทย โดยที่โรงเรียนเบซิส กรุงเทพฯ จะเป็นโรงเรียนที่ 35 ของเครือข่ายเบซิส

อลิซาเบธ ธีส์ อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนานาชาติ เบซิส กรุงเทพฯ อธิบายว่า หลักสูตรของเบซิสเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย (PreK-Grade 12) เบซิสสร้างความสำเร็จทางการศึกษ าให้กับนักเรียนในระดับยอดเยี่ย ม นักเรียนของเบซิสสามารถเข้าศึกษ าต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกไ ด้

“เรามีความเห็นว่าการศึกษาแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำให้นักเรียนพร้ อมรับมือกับความท้าทายของโลกอนา คตที่เชื่อมโยงกับโลกดิจิตอลที่ ไร้พรมแดนและการเปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุค 4.0 ได้ ดังนั้นหลักสูตรของเบซิสจึงได้ถู กพัฒนาขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะรอ บด้านไปพร้อมกับการสร้างพื้นฐาน ที่ดีในทุกสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็ นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเรียนแบบสหวิทยาการ ภาษา ศิลปะ และพลศึกษา”

หลักสูตรเบซิสได้นำมาตรฐานการศึ กษาระดับโลกมาผสมผสานกับความชาญ ฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลให้นักเรียนของหลักสูตรเบ ซิสอยู่ในอันดับต้นของโลกการศึก ษา โดยวัดจากผลสอบของ OECD ตามโครงการประเมินผลการศึกษานาน าชาติ (PISA)

นักเรียนที่จบการศึกษาจากเบซิสมี ผลการเรียนและความสามารถที่โดดเ ด่นเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลก โดยในปี 2560 ที่ผ่านมานักเรียนของเบซิส 28% ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ล้วนได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่ ออย่างน้อยจาก 1 ใน 25 วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตามที่มีการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Ranking และสามารถทำคะแนนสอบเข้ามหาวิทย าลัยได้อย่างยอดเยี่ยม โดยคะแนน SAT เฉลี่ยของนักเรียนที่จบจากเบซิส เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาคือ 1,395 จากคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน

“โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จะมีความพิเศษและไม่เหมือนใครเพ ราะเราจะนำแนวคิดของการนำวัฒนธร รมไทยมาเป็นหนึ่งในหลักสูตรของเ ราด้วยวิถีการศึกษาที่เราเรียกว่ า “locally rooted and globally connected educational methodologies” ซึ่งจะนำคุณค่าของท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับความรู้ความคิดและทักษะ อันเป็นสากล ภารกิจของเราคือการยกระดับมาตรฐ านการศึกษาของไทยไปสู่ระดับนานา ชาติที่สูงที่สุดเพื่อเตรียมควา มพร้อมให้นักเรียนของเราอยู่บนเ วทีโลกการค้าและนวัตกรรมในศตวรร ษที่ 21 "อาจารย์ใหญ่กล่าวทิ้งท้าย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ