8 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รวมพลังพัฒนาความมั่งคงขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

วันอังคารที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2561

8 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รวมพลังพัฒนาความมั่งคงขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์


นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการจัดสวัสดิการให้กับภาคประชาชน” และเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลดีเด่น” ให้กับศูนย์ประสานงาน โดยมีดร.ก๊ก ดอนสำราญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี    
 จังหวัดนนทบุรี 

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า การสร้างระบบสวัสดิการให้สมาชิกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิตสอดคล้องกับความคาดหวังของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของประเทศตามแนวทางประชารัฐ จึงนับว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 8 สมาคม ได้แก่ 1.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 2.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข (สสธท.) 3.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) 4.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ 5.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) 6.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.) 7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และ8. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นภาคส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ต่อการผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ เป็นการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

“ขอชื่นชมต่อความตั้งใจของคณะกรรมการทั้ง 8 สมาคม  ที่ได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงตามวิถีชีวิตที่แท้จริง  และหากเป็นเช่นนี้ก็เชื่อมั่นได้ว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนมากและอย่างทั่วถึงในทุกๆ ปี  อย่างไรก็ตาม การจัดสวัสดิการของภาครัฐสู่ประชาชน มีความครอบคลุม แต่สิ่งสำคัญ คือ การสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ในการเข้าถึงสิทธิเพื่อรับสวัสดิการ เช่น คนพิการ ผู้สูงวัย เมื่อประชาชนเข้าถึงสิทธิได้ ประเด็นปัญหาของสังคม จะลดน้อยลงอย่างแน่นอน” อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าว

ดร.ก๊ก ดอนสำราญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) กล่าวว่า การดำเนินงานของทั้ง 8 สมาคม ตลอดระยะเวลา 7 ปีบัญชี ได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด  ปัจจุบันมีสมาชิกทั้ง 8 สมาคม  รวม 842,952 คน สำหรับในปีนี้ จะมีการพัฒนาสร้างระบบโปรแกรมการตรวจสอบการบริหารงานของศูนย์ประสานงาน การก่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกออมทรัพย์ไทย เป็นอาคารตึก 7 ชั้น ด้วยงบประมาณจากรายได้ของสมาคมทั้ง 8 สมาคม วงเงิน 125 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการขยายระบบสวัสดิการและขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้านสวัสดิการในหมู่สหกรณ์ออมทรัพย์ ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล

ดร.ก๊ก ยังกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาสมาคมสู่ความยั่งยืนว่า ได้วางแผนการพัฒนาทั้ง 8 สมาคม โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกทั่วประเทศ โดยมีการจัดทำแอพพิเคชั่น เพื่อเป็นแหล่งฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อสร้างการรับรู้ลงไปสู่สมาชิก ในการเข้ารับสิทธิสวัสดิการ เช่น ข้อมูลการเสียชีวิตของสมาชิก การรับสิทธิฌาปนกิจสงเคราะห์ และข้อฒูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ซึ่งเป็นการแชร์ข้อมูลกันระหว่าง 8 สมาคม เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยในอนาคต
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ