สนข.เร่งเครื่องผุด “Action Plan” เผยปี 61 ดันเข้า ครม. 21 โครงการ วงเงิน 9.1 แสนล.

วันอังคารที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2561

สนข.เร่งเครื่องผุด “Action Plan” เผยปี 61 ดันเข้า ครม. 21 โครงการ วงเงิน 9.1 แสนล.


การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ 8 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จำเป็นต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ดังนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2561 (Action Plan 61)

เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 (Action Plan 58, Action Plan 59, Action Plan 60) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างเสริมความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุน

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Plan) ของกระทรวงคมนาคมว่า สำหรับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2561 (Action Plan 61) ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 44 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,021,283.52 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 โครงการที่คณะกรรมการ Public Private Partnership (PPP) จะให้ความเห็นชอบ หรือคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติได้ ภายในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 21 โครงการ วงเงินการลงทุนรวม 914,012.34 ล้านบาท จำแนกเป็นโครงการที่อยู่ใน  Action Plan 2559 จำนวน  4 โครงการ ใน Action Plan 2560 จำนวน 11 โครงการ และเป็นโครงการใหม่ จำนวน 6 โครงการ ทั้งนี้ แบ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ทางถนน จำนวน 10 โครงการ ทางราง จำนวน 8 โครงการ ทางน้ำ จำนวน 2 โครงการ และทางอากาศ จำนวน 1 โครงการ   

กลุ่มที่ 2 : โครงการที่จะประกวดราคาแล้วเสร็จ หรือเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ ภายในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 23 โครงการ วงเงินการลงทุนรวม 1,107,271.18 ล้านบาท จำแนกเป็นโครงการที่อยู่ใน Action Plan 2559 จำนวน 4 โครงการ ใน Action Plan 2560 จำนวน 17 โครงการ และโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ ทั้งนี้แบ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางถนน จำนวน 3 โครงการ ทางราง จำนวน 17 โครงการ ทางอากาศ จำนวน 2 โครงการ และโครงการระบบตั๋วร่วม จำนวน 1 โครงการ

อย่างไรก็ดี แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Plan 61) เป็นแผนระยะสั้น 1 ปี ดังนั้น โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวนี้ อาจดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จหรือให้บริการได้ภายในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการก่อสร้างโครงการด้านคมนาคมขนาดใหญ่จะใช้ระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยอย่างน้อย 3 – 5 ปี  ซึ่งในแผนปฏิบัติการได้กำหนดเป้าหมายไว้ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 คือ ขั้นตอนการดำเนินงานสุดท้ายที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 และจะมีการผลักดันการดำเนินงานให้ต่อเนื่องต่อไปในอนาคต โดยมีกลไกในการบริหารจัดการเพื่อให้แผนบรรลุผลสำเร็จ คือ การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยจะมีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไปได้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ